Digitale ruimtelijke ordening van start

Vanaf 1 januari zijn alle gemeenten, provincies en departementen verplicht om nieuwe ruimtelijke plannen via internet beschikbaar te stellen. Burgers, bedrijven, en maatschappelijke organisaties krijgen zo veel gemakkelijker toegang tot informatie over de ruimtelijke ordening in Nederland. De verplichte digitalisering volgt op de inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in juli 2008.

De digitalisering van Wro-plannen vergroot niet alleen de transparantie van de ruimtelijke ordening, maar draagt ook bij aan de invoering van de “elektronische overheid”. Minister Cramer is dan ook blij dat de jarenlange inspanningen van Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen tot dit resultaat hebben geleid.

Volgens de Ministeriële regeling Standaarden Ruimtelijke Ordening dienen alle nieuwe Wro-plannen door het bevoegd gezag beschikbaar te worden gesteld via de website van het bevoegd gezag en via RO-Online (www.ruimtelijkeplannen.nl). RO-Online is hiermee dé landelijke vindplaats voor alle nieuwe Wro-plannen. Inmiddels zijn staan al meer dan 1000 plannen online.

Meer achtergrondinformatie over de Wro en de digitale aspecten is te vinden op www.vrom.nl/wro en op www.geonovum.nl/dossiers/rostandaarden.