Verzoek om uitstel voor onderzoek knelpunten behandeling Belastingplan 2010

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Ons kenmerk: AFP/2009/0778 U

Uw brief (kenmerk): 2009Z20920/2009D60459

Datum: 13 januari 2010

Betreft: Uitstel brief proces behandeling Belastingplan 2010 c.a.

Geachte voorzitter,

Bij brief van 30 november 2009 heeft de vaste commissie voor Financiën mij verzocht de Kamer te informeren over de gesignaleerde knelpunten en mogelijke verbeterpunten in verband met het proces rond de wijze van behandeling van het Belastingplan 2010 c.a. De commissie heeft mij verzocht de brief uiterlijk op maandag 11 januari 2010 te mogen ontvangen.

Voor een adequaat antwoord op dit verzoek is de tijd, mede gelet op de behandeling van de betreffende wetsvoorstellen in de Eerste Kamer en het Kerstreces, te kort gebleken. Ik verzoek u dan ook mij uitstel van twee weken te verlengen.

Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager