Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 32022

Wijziging van de Drank- en Horecawet met het oog op de terugdringing van het alcoholgebruik onder met name jongeren, de voorkoming van alcoholgerelateerde verstoring van de openbare orde, alsmede ter reductie van de administratieve lasten.

Dit document is een bijlage bij