Wijziging aanwijzing toezichthouders Sanciewet 1977 en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wijziging van de regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2002 (Stcrt. 106) en het besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG/ 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG

15 december 2009, FM2009/3680M, Staatscourant 2009, 20066

De Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie;

Gelet op artikel 10, tweede lid, van de Sanctiewet 1977 en artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2002 (Stcrt. 106) wordt als volgt gewijzigd:
1. In onderdeel a wordt “artikel 10, tweede lid, onder a en c, van die wet” vervangen door: artikel 10, tweede lid, onder a, c en e tot met i, van die wet.
b. In onderdeel b wordt “de Autoriteit Financiële Markten” vervangen door “de Stichting Autoriteit Financiële Markten” en wordt “, en” vervangen door een punt.
c. Onderdeel c vervalt.

Artikel II

Artikel 1 van het besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 18 juli 2008, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Stcrt. 142) wordt als volgt gewijzigd:
1. De aanduiding “1.” voor de tekst vervalt.
2. In de aanhef wordt de zinsnede “van de bij de” vervangen door: van de.
3. In onderdeel a wordt de zinsnede “artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 16° en 17°” vervangen door “artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 10°, 16° en 18º tot en met 20º” en wordt de zinsnede “artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, van die wet” vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1° tot en met 5°, 18° en 19°, van die wet.

Artikel III

1. Deze regeling treedt in werking op met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
2. In afwijking van het eerste lid, treedt artikel II in werking op het tijdstip waarop het bij Koninklijke boodschap van 25 augustus 2009 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige ander wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010) (Kamerstukken II 2008/09, 32 036), indien het tot wet wordt verheven, in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,
Wouter Bos

Toelichting

Onderhavige regeling bewerkstelligt dat personen worden aangewezen die zijn belast met het toezicht op de naleving, door bepaalde instellingen, van de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 of de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (verder: WWFT) gestelde regels. De aanpassing van de op de Sanctiewet 1977 gebaseerde regeling van de Minister van Financiën van 5 juni 2002 (Stcrt. 106) (verder: Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977) en het op de WWFT gebaseerde besluit van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van Justitie, van 18 juli 2008, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Besluit aanwijzing toezichthouders WWFT), is noodzakelijk vanwege het in werking treden met ingang van 1 november 2009 van de Wet van 15 oktober 2009 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van de richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG/ 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG en de (beoogde) inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010 .

Artikel I wijst De Nederlandsche Bank N.V. (verder: DNB) aan om toezicht uit te oefenen op de naleving door betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (verder: Wft) van de bij of krachtens de Sanctiewet 1977 gestelde regels. Laatstgenoemd artikel definieert het begrip betaaldienstverlener als degene die zijn bedrijf maakt van het verlenen van betaaldiensten, d.w.z. van bedrijfswerkzaamheden als bedoeld in de bijlage bij de richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG/ 2002/65/EG, 2005/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG. In verband met de fusie in 2004 tussen de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer en DNB wordt in artikel 1, onderdeel a, van de Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1997 een verwijzing opgenomen naar de in onderdeel c van dat artikel genoemde instellingen . Laatstgenoemd onderdeel komt te vervallen.
De in artikel II, eerste en tweede lid, opgenomen aanpassingen van het Besluit aanwijzing toezichthouders WWFT zijn van redactionele aard. Het derde lid van artikel II regelt dat DNB alsmede bepaalde werknemers van DNB worden aangewezen als personen die toezicht houden op de naleving van de bij of krachtens de WWFT gestelde regels door betaaldienstagenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft (vgl. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18°, WWFT), betaaldienstverleners als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft (vgl. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 19°, WWFT) of personen of vennootschappen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf adressen of postadressen ter beschikking stellen (vgl. artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 20°, WWFT).

Artikel III regelt de inwerkingtreding van de deze regeling. Het in werking treden van artikel II, dat strekt tot wijziging van de Besluit aanwijzing toezichthouders WWFT, is gerelateerd aan de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2010.

De Minister van Financiën,
Wouter Bos