Bussemaker doet beroep op gemeenten niet zomaar op sport te bezuinigen

Toespraak van staatssecretaris Bussemaker op het 1e Olympisch Vuur Jaarcongres in Arnhem. Zij vertelde daar dat dit in 2010 de verkenning naar de mogelijke kosten en baten van de Olympische Spelen in 2028 wordt afgerond.

Dames en heren,

De jonge bewoners van Arduin, een zorginstelling voor verstandelijk gehandicapten in Middelburg, kunnen zich binnenkort lekker uitleven op een trapveldje vlakbij hun huis. Op een Cruijff Court om precies te zijn. De Stichting Arduin is namelijk begin deze maand uitgekozen tot sportiefste zorginstelling van Nederland.
Twee weken geleden mocht ik de mensen van Arduin deze verheugende boodschap vertellen.

Inmiddels hebben we in Nederland maar liefst 107 Cruijff Courts. Maar deze in Middelburg is heel bijzonder, want dit is het eerste veld bij een zorginstelling dat voor íedereen toegankelijk is. Op doordeweekse dagen gaat de sportcoördinator van Arduin op het veldje activiteiten voor de bewoners organiseren. Maar op woensdagmiddagen en in het weekend kunnen jongelui uit de buurt, samen met bewoners, sporten op dit veld. Met deze Cruijff Court laten we zien dat mensen met een beperking als vanzelfsprekend een plaats hebben in de maatschappij tussen alle andere mensen.

Dames en heren,

Het is niet zomaar dat ik mijn verhaal met dit voorbeeld begin. Ik doe dit omdat ik hiermee de kracht van sport wil aantonen. De maatschappelijke functie van sport biedt vele kansen voor het realiseren van vele doelen van bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en natuurlijk burgers zelf. Dat geldt ook voor het kabinet. Denk aan kansen op het gebied van gezondheid, kansen ten aanzien van criminaliteitspreventie en kansen voor de integratie van minderheidsgroepen.

Ik durf te stellen dat sport het belangrijkste sociale verband van onze huidige samenleving is. Miljoenen mensen beleven plezier aan sport en zijn hierbij betrokken: als beoefenaar, of als supporter. Vrijwillig, of professioneel. 34% van de bevolking is lid van een sportvereniging. Bij de jeugd is zelfs 65% lid! Kortom, sport is van groot belang voor onze samenleving.

Topsport en breedtesport zijn onlosmakelijk verbonden en kunnen veel voor elkaar betekenen. Het project ‘Scoren in de wijk’ van FC Twente is een ander voorbeeld van sportieve samenwerking op het maatschappelijk veld. FC Twente voelt een grote betrokkenheid met haar omgeving. Vanuit deze gedachte heeft de club de stichting ´Scoren in de Wijk´ opgericht die verschillende projecten organiseert met maatschappelijke participatie als uitgangspunt. FC Twente organiseerde eind vorig jaar een voetbalcursus voor 225 kinderen in Hengelo Zuid. Dit heeft er onder andere toe geleid dat een aantal kinderen voortaan hulp van het Jeugdsportfonds krijgt. Ook zijn meer kinderen lid geworden van een sportvereniging.

Het mag duidelijk zijn: sport biedt maatschappelijk veel kansen. In het verlengde daarvan biedt het Olympisch Plan ons land veel kansen. Ik was daarom zeer verheugd dat dit niet alleen mijn zienswijze is, maar die van het hele kabinet. Vorig jaar juli heb ik het kabinetsstandpunt bij het Olympisch Plan 2028 toegelicht.

Samengevat komt het kabinetsstandpunt erop neer dat we ons er op willen richten om sport in Nederland op een hoger niveau te brengen. En dat we sport ook gaan inzetten als middel en als metafoor, een inspiratiesector voor andere sectoren. Het streven is om op verschillende terreinen – economisch, sociaal, ruimtelijk, cultureel - tot de wereldtop te behoren. Uitblinken op alle niveaus betekent bijvoorbeeld ook dat ons land aantrekkelijk moet zijn voor toeristen, dat ons land over hoogwaardig vervoer moet beschikken en dat Nederland een goed vestigingsklimaat biedt voor bedrijven.

Het kabinet ziet vijf terreinen waarop we als samenleving topprestaties kunnen gaan leveren. Het gaat om Talentvol Nederland, Meedoen in Nederland, Vitaal Nederland, De Kaart van Nederland en Nederland in Beeld. In het kabinetsstandpunt staan deze vijf terreinen uitgebreid toegelicht. Om de Olympische ambities kracht bij te zetten stelde het kabinet 13,5 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2009 - 2011.

Met het Olympisch Plan 2028 streven we ernaar om in 2016 op Olympisch niveau te zijn. Pas daarna gaan we serieus nadenken over het uitbrengen van een bid om de Olympische Spelen te organiseren. Wat we onder een Olympisch niveau verstaan, heeft de heer Bolhuis vanmiddag toegelicht. Om tot dit niveau te komen, moet er nog veel gebeuren. VWS, maar ook andere departementen, zullen flink moeten investeren. Niet alleen de departementen, maar ook de sportsector, gemeenten, provincies, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen zich terdege moeten voorbereiden.

Volgend jaar neemt een nieuw kabinet het Olympisch estafettestokje van ons over. Dit volgende kabinet zal alleen bereid zijn om de ambities van het huidige kabinet voort te zetten, wanneer andere partners laten zien dat zij daadwerkelijk willen bijdragen.

Daarom is 2010 een belangrijk jaar. Vorig jaar zijn we begonnen met de verkenning naar de mogelijke kosten en baten van het WK Voetbal. . Bovendien is VROM bezig met het ontwikkelen van een Olympische Hoofdstructuur. Hierbij spelen zaken als integrale gebieds-ontwikkeling, duurzaamheid en klimaatneutraal bouwen een grote rol. Deze hoofdstructuur zal mede van invloed zal zijn op de keuze van de stad voor mogelijke Spelen in 2028. Eind 2010 zullen de besluiten hierover volgen. Hier worden de grote steden en de andere alliantiepartners uiteraard nauw bij betrokken.

Uw aanwezigheid hier vandaag op het eerste Olympisch Vuur Jaarcongres toont aan dat u in ieder geval bereid bent om samen invulling te geven aan onze ambities. Ik stel uw enthousiasme bijzonder op prijs!

Dames en heren,

Het sportbeleid van mijn departement betreft de gehele sportpiramide: van bewegen en breedtesport tot talentontwikkeling en topsport. In 2006 besloot het kabinet om de sport een krachtige impuls te geven. Vanaf 2006 tot en met 2009 is het budget met 40% gestegen van 67 miljoen tot ruim 100 miljoen in 2009. Met deze impuls is een begin gemaakt met het Olympisch Plan 2028. In deze sportpiramide neemt de sportvereniging voor mij een centrale plaats in omdat zij zoveel kansen bieden. Voor opvoeding, voor vrijwilligerswerk, voor ontmoeting en integratie en natuurlijk voor talentontwikkeling.

Daarom stelde een bericht van de Vereniging Sport en Gemeenten van vorige week mij ernstig teleur. Uit een onderzoek van de VSG bleek dat 85% van de gemeenten verwacht dat zij door de recessie op sport moeten bezuinigen. Niet alleen komen er dan mogelijk hogere contributies, maar ook komen subsidies voor jeugdsporten en bijvoorbeeld het onderhoud van sportfaciliteiten in gevaar.

Natuurlijk gaan de recessie en de aangekondigde bezuinigingen niet voorbij aan de sport. Toch doe ik een dringend beroep op gemeenten om niet zomaar op alle sportactiviteiten te bezuinigen. Maak bewuste keuzes, zodat de sportverenigingen hun belangrijke rol voor de lokale samenleving kunnen blijven spelen! Dames en heren, Het kabinet wil de komende jaren graag sportevenementen van betekenis binnenhalen. Sportevenementen waar we een mooi ‘track record’ mee opbouwen en waarmee we ervaring kunnen opdoen in het nastreven van de maatschappelijke en economische spin off van sportevenementen.
Eind vorig jaar maakte ik al bekend dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor maatschappelijke pilots met sportevenementen: 1,5 miljoen euro in 2010 en 2011. Dit is een aanvulling op het bestaande programma Topsportevenementen, waar jaarlijks 4,7 miljoen euro voor beschikbaar is.
De afgelopen maanden hebben medewerkers van mijn departement een beleidskader opgesteld op basis waarvan organisaties een aanvraag kunnen doen. Dit beleidskader wordt begin februari in de Staatscourant gepubliceerd. Hier staat precies in omschreven aan welke criteria evenementen moeten voldoen om in aanmerking te komen. Interessant is bijvoorbeeld een evenement dat benut wordt voor innovatie en wetenschap. Denk dan bijvoorbeeld aan innovatie van de accommodatie. Of grijp een sportevenement aan voor de promotie van vrijwilligerswerk. Een ander voorbeeld is het benutten van het sportevenement voor sport en bewegen onder de werknemers van bedrijven. Ook kan een sportevenement in de openbare ruimte, zoals een fietsevenement, gekoppeld worden aan natuurbehoud en landschapsbeheer. Zo zijn er veel meer aanknopingspunten om een evenement een positieve impuls te geven op economisch, ruimtelijk of sociaal gebied.

De informatie over de maatschappelijke pilots krijgt ook een plek binnen de online omgeving van Olympisch Vuur. Welke ik nu graag, samen met Ivo Opstelten, zou willen lanceren.

Ik blijf dus nog even op het podium staan en dank u alvast voor uw aandacht!