Nota n.a.v. verslag Uniformering loonbegrip

500 EA 's GRAVENHAGE

Datum 22 januari 2010
Betreft Voorstel van wet houdende wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip)

Ons kenmerk
AFP/2010/0041 U
Uw brief (kenmerk)

Bijlagen
2

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u, mede namens de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de nota naar aanleiding van het verslag inzake het bovenvermelde voorstel aan.Hoogachtend,

De Staatssecretaris van Financiën,
mr. drs. J.C. de Jager