Overheid boekt voortgang met duurzaam inkopen

Bedrijven verduurzamen hun producten en productieprocessen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage Duurzaam inkopen (pdf, 184 kB). De ministerraad heeft 22 januari ingestemd met toezending van het rapport aan de Tweede Kamer.

In de rapportage staat dat met ingang van 2010:

  • de rijksoverheid voor 100 procent duurzaam inkoopt;
  • gemeenten voor 75 procent;
  • provincies en waterschappen voor 50 procent.

Inkopers doen dit aan de hand van vastgestelde duurzaamheidseisen.

Steeds belangrijker

Bij bedrijven speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Verdergaande verduurzaming van producten en van productieprocessen is noodzakelijk voor de overgang naar een duurzame economie. Met haar inkoopvolume van jaarlijks meer dan 50 miljard euro kan de overheid een grote impuls geven aan duurzamere markten.

Criteria

Toepassing van de huidige duurzaamheidscriteria leidt tot milieuwinst. Bij de voortgangsrapportage is een afwegings- en beoordelingskader voor de opstelling van duurzaamheidscriteria gevoegd. De criteria kunnen in de komende jaren in overleg met het bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen worden aangescherpt en aangepast aan nieuwe ontwikkelingen.

Daarnaast wil het kabinet starten met het formuleren van criteria die in de komende jaren kunnen gaan gelden. Daarmee wordt een ontwikkelingsrichting aangegeven. Toeleveranciers en producenten worden uitgedaagd zich daarop voor te bereiden. Ook wordt gestimuleerd dat overheden niet alleen minimale duurzaamheidseisen toepassen, maar ook de verdergaande duurzaamheidswensen laten meewegen bij de gunning van opdrachten.

5 innovatieve projecten

In de rapportage staan 5 innovatiegerichte projecten waarvoor extra aandacht is voor duurzaamheid en die extra ondersteuning krijgen:

  1. Elektrische auto
  2. Bouwprojecten van de rijksoverheid (inclusief kantoorinrichting)
  3. Energiezuinige investeringen in woningen
  4. Scholen
  5. 'Weg van de toekomst'.

Het is de bedoeling de weg te bereiden voor duurzame inkopen in de toekomst en zo de markt voor innovatieve oplossingen te vergroten.