Reactie op commissieverzoek herijking informatiebehoefte project vervanging F-16

Op 27 oktober 2009 heeft de vaste commissie voor Defensie in een brief de herijking van de informatiebehoefte inzake de jaarrapportages van het grote project Vervanging F-16 (kenmerk 2009Z19758/2009D52267) aan de orde gesteld. De voorbereiding van de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 over 2009 is inmiddels begonnen en de minister van Economische Zaken en ik streven ernaar de Kamer deze begin april 2010 aan te bieden. Bij de opstelling van de jaarrapportage vormt de herijkte informatiebehoefte zoals beschreven in de bovengenoemde brief van 27 oktober jl. het uitgangspunt. Vooruitlopend op de jaarrapportage zal ik, mede namens de minister van Economische Zaken, in deze brief ingaan op enige aspecten van de herijkte informatiebehoefte.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries