"Uitspraak rechter erkenning van solidariteit en publiek toezicht als pijler volkshuisvesting"

Minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) is blij met het vonnis van de Zwolse rechtbank. Die bepaalde vanochtend dat de minister woningcorporatie De Veste niet hoeft toe te staan uit het corporatiestelsel te stappen. "De uitspraak is een herkenning en erkenning van de onderlinge solidariteit tussen corporaties en het publiekrechtelijk toezicht als de pijlers onder het grote belang van de volkshuisvesting. We moeten ons er nu op richten het partnerschap tussen overheid en corporaties te verbeteren”, aldus minister Van der Laan.

De uitspraak van de Zwolse rechtbank volgt op het beroep dat De Veste indiende nadat de minister een verzoek van de corporatie om het stelsel te verlaten afwees. De Veste stelde dat ze haar taken beter buiten het publiekrechtelijke stelsel zou kunnen uitvoeren. Maar volgens de minister zou uittreding het stelsel ondergraven: rijkere corporaties zouden dan ten koste van de armere corporaties het stelsel verlaten. Bovendien zouden corporaties zich zo buiten het publiekrechtelijke toezicht plaatsen terwijl zij essentiële taken hebben op het gebied van bouwen van woningen voor mensen met een smalle beurs en het investeren in de wijken. Taken die zij naar het oordeel van de minister over het algemeen goed vervullen.