Vervolgstappen project Vervanging F-16

Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor Defensie van 19 januari jl. (kenmerk 10-DEF-B-002) uiteen te zetten welke vervolgstappen ik het komende half jaar voorzie met betrekking tot het project Vervanging F-16, wanneer deze plaatshebben en hoe de samenhang is met de motie-Hamer c.s. (Kamerstuk 26 488 nr. 178).

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

drs. J.G. de Vries