60 Miljoen euro voor vermindering uitstoot CO2

Het kabinet geeft 60 miljoen euro uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) aan vijf programma's die de uitstoot van CO2 kunnen verminderen. Het gaat vooral om programma's gericht op industriële energiebesparing, vermindering methaanuitstoot in de landbouw door emissiearm veevoer, realiseren van intelligente elektriciteitsnetten en CO2 afvang en opslag. Met het voorstel van minister Van der Hoeven mede namens minister Cramer (VROM) is de ministerraad akkoord gegaan.

De programma's maken onderdeel uit van de Innovatieagenda Energie. Eerder is al een bedrag van 289 miljoen euro aan programma's uit deze innovatieagenda goedgekeurd, waarmee het totaal nu op 349 miljoen euro komt. De innovatieprogramma's bieden ondersteuning aan bedrijven en kennisinstellingen door te gaan met innovatie die gericht is op nieuwe duurzame producten en processen. Daarmee wordt een basis gelegd voor groei van hoogwaardige werkgelegenheid.

Het betreft hier de volgende programma's:

  • Ketenefficiency

Dit programma beoogt productieprocessen binnen en tussen bedrijven zo te vernieuwen dat er minder energie wordt gebruikt, dan wel meer duurzame energie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van deze bedrijven, vooral die met een hoge energie-intensiteit zoals bijvoorbeeld in de staalindustrie en chemie.

  • Emissiearm veevoer

Koeien stoten in hun spijsverteringsproces veel methaan uit. Dit broeikasgas is ruim 20 x zo schadelijk als CO2. Bedrijven en kennisinstellingen gaan onderzoeken hoe diervoeding zo kan worden aangepast dat koeien minder methaan produceren. Daarnaast wordt deze kennis via een netwerk van vooruitstrevende melkveehouders uitgetest en verspreid in de praktijk.

  • Intelligente netten

Er wordt tegenwoordig steeds meer duurzame energie decentraal door burgers en bedrijven opgewekt, bijvoorbeeld door plaatsing van zonnepanelen. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen waardoor het decentrale elektriciteitsgebruik toeneemt, bij voorbeeld door invoering van de elektrische auto. Beide ontwikkelingen hebben uiteindelijk grote gevolgen voor het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnet moet slimmer gebruikt worden.

  • CCS-CATO2

Naast duurzame energieproductie en energie besparing is afvang en opslag van CO2 een belangrijk onderdeel van het beleid. Het zogenoemde CATO2-programma houdt zich bezig met toegepast onderzoek dat is gericht op het realiseren van grotere en kleinere demonstratieprojecten om deze technologie in de praktijk uit te proberen en verder te ontwikkelen.

  • CCS-grote Demo

In Rotterdam wordt een van de eerste grootschalige CCS pilots van Europa gerealiseerd. Het gaat hier om installaties die megatonnen CO2 kunnen opvangen die vervolgens ondergronds worden opgeslagen. Een deel van het geld komt uit de Innovatieagenda Energie en het andere deel wordt door de EU en het bedrijfsleven bijgedragen. Op deze manier kunnen we in de praktijk laten zien hoe we op grote schaal CO2 kunnen afvangen en opslaan. Deze techniek kan door het bedrijfsleven ook worden geëxporteerd./