TenneT ook op zee verantwoordelijk voor aanleg en beheer van transmissienetwerk

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Hoeven van Economische Zaken mee ingestemd dat de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnetwerk, TenneT, ook op zee verantwoordelijk wordt voor aanleg en beheer van het transmissienet. De minister zal hiertoe een wetsvoorstel voorbereiden om de Elektriciteitswet 1998 te wijzigen. Dit wetsvoorstel wordt ingediend in samenhang met een voorstel voor de verlening van windenergieconcessies. Met de aanwijzing van extra windenergiegebieden op zee, waar het kabinet dit najaar een definitief besluit overneemt, kan dan begonnen worden met de concrete uitwerking van de benodigde netconfiguratie op zee.

Achtergrond van de aanwijzing van één partij voor aanleg en exploitatie van een net op zee is dat er kostenvoordelen te verwachten zijn in de vorm van inkoopvoordelen op zeekabels en de installatie daarvan, optimalisatie van kustdoorkruisingen, balancering van het landelijk hoogspanningsnet en leereffecten. Met de overname van het Duitse netbedrijf Transpower, dat al een aansluitplicht heeft voor windmolenparken op het Duitse deel van de Noordzee, kan TenneT additioneel inkoopvoordeel realiseren en optimaal gebruik maken van ervaringen aldaar.