Beantwoording Kamervragen over het ontwijken van belasting

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum 14 april 2010
Betreft Vragen van het lid Bashir (SP) over het bericht "DSB ontweek ook belasting ".

Ons kenmerk
DV/2010/ 171
Uw brief (kenmerk)
2010Z05369
Bijlagen

Geachte voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Bashir (SP) over het bericht "DSB ontweek ook belasting ".

Hoogachtend,

de minister van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager