Verbetering procedure voor luchtverkeer in vulkanische asgebieden

De ministers van VenW en Defensie hebben besloten tot een verbeterde procedure en duidelijkere afspraken over hoe om te gaan met vluchten in gebieden waar vulkanisch as in de lucht zit. Met deze afspraken zet Nederland een volgende logische stap in het aswolk-dossier.

De afgelopen periode is meer kennis vergaard, waardoor nu onder duidelijke, strikte condities een verruiming van de mogelijkheden om te vliegen is afgesproken, zonder dat concessies worden gedaan aan de veiligheid. Dit sluit nauw aan op de eerder door Nederland bepleite lijn.

De verbeterde procedure maakt het mogelijk met meer maatwerk om te gaan met de asconcentraties. De gezagvoerder is in staat beter in te spelen op de actuele situatie, en krijgt ook de om de verantwoordelijkheid voor het vliegen in (of vermijden van) gebieden met asconcentraties, zoals dat ook bij slecht weer (zoals onweer) het geval is.

In samenspraak met Europese luchtvaartautoriteiten, luchtverkeersdiensten en luchtvaartmaatschappijen (FABEC, EASA, EAE, IVW, MLA, KLM en partners van KLM) is er een nieuwe procedure ontwikkeld voor het vliegen in gebieden met asconcentraties, waarbij de volgende zonering wordt gehanteerd voor gebieden met asconcentraties: 

  • witte zones waar geen enkele asconcentratie is waargenomen en de normale procedures gelden;
  • rode zones waarin luchtverkeer is toegestaan aan alle gebruikers van het luchtruim onder voorwaarden;
  • grijze zones waarin onder strikte voorwaarden luchtverkeer is toegestaan aan luchtvaartmaatschappijen en militaire luchtruimgebruikers die hebben aangetoond aan deze strikte voorwaarden te voldoen;
  •  zwarte zones waarin luchtverkeer niet is toegestaan.  

Het blijft verboden om te vliegen in gebieden met hoge asconcentraties (de zogenaamde zwarte zones). Gezagvoerders dienen deze gebieden te vermijden. Alleen wanneer luchtvaartmaatschappijen voldoen aan strikte, Europees afgestemde veiligheidseisen, is het hen toegestaan om in zogenaamde grijze zones te vliegen. Zo moet de luchtvaartmaatschappij bijvoorbeeld met verklaringen (van bijvoorbeeld de vliegtuigmotorfabrikant) aantonen dat hun vloot is toegerust om door het grijze gebied te vliegenen moeten zij een safety assement uitvoeren.

Voldoet een luchtvaartmaatschappij of militaire luchtruimgebruiker niet aan bovengenoemde eisen dan dienen ze ook deze grijze gebieden te vermijden. De IVW en MLA houden hier toezicht op en toetsen de hierbij behorende procedures . De gezagvoerder is te allen tijde verantwoordelijk voor veilig vliegen, ook in geval van asconcentraties.

De procedure voldoet aan de strenge veiligheidseisen die binnen Europa en in ICAO-verband worden gesteld aan de vliegoperatie. De procedure past binnen de aanbevelingen die het Europees Luchtvaartveiligheid Agentschap EASA gisteren heeft gedaan.