Civiel-militaire samenwerking

De civiel militaire samenwerking bestaat uit processen, waar de onderlinge relatie tussen de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie duidelijk naar voren komt.

In maart 2005 hebben de Ministers van Defensie, van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een convenant gesloten over de beschikbare militaire capaciteiten voor civiele rampenbestrijding en crisisbeheersing. Deze civiel-militaire bestuursafspraken (CMBA) hebben een vervolg gekregen in het project Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS), dat zich richt op de ontwikkeling van Defensie tot structurele veiligheidspartner op het terrein van nationale veiligheid en crisisbeheersing.

In 2006 hebben de Audit Dienst Defensie (ADD) en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) gezamenlijk een nulmeting uitgevoerd naar de civiel-militaire samenwerking, zowel bezien vanuit de militaire als vanuit de civiele kant.

In hun onderzoek naar de stand van zaken rondom ICMS hebben de Inspectie OOV en de ADD in 2009 een gezamenlijke tussenmeting naar de civiel-militaire samenwerking uitgevoerd. De tussenmeting beoogt de effectiviteit van de civiel-militaire samenwerking verder te bevorderen door inzicht te geven in de huidige stand van zaken en de mogelijke risico´s en door knelpunten te signaleren op dit terrein. De centrale vraag in dit onderzoek luidde: wat is de stand van zaken is op het gebied van civiel-militaire samenwerking. Deze stand van zaken moet worden bezien in het licht van de gewenste situatie in 2012, wanneer sprake moet zijn van een militaire inzet ten behoeve van de civiele autoriteiten in conform de Bestuursafspraken ICMS.