Minister Eurlings verscherpt en versnelt wetgeving verlening en intrekking nationaliteit van zeeschepen

Het moet makkelijker worden om bij ernstige misdragingen de Nederlandse nationaliteit van een zeeschip in te trekken en verdere verzoeken tot nationaliteitsverlening niet te honoreren. Minister Eurlings wil dit mogelijk maken en versnelt de reeds in voorbereiding zijnde stelselherziening. De herziene rijkswet zal ook de elementen bevatten die in het voorstel voor de wijziging van de Zeebrievenwet zijn opgenomen. Ervaringen met zeeschepen van Sea Shepherd hebben tot het besluit geleid het proces van modernisering te versnellen.

Deze nieuwe rijkswetgeving was reeds eerder voorzien en bevat een grondige herziening van de regels over registratie en nationaliteit van zeeschepen, waaronder bevoegdheden om de nationaliteit van een zeeschip te weigeren of in te trekken om inhoudelijke redenen. Zeeschepen die de Nederlandse nationaliteit hebben zijn verplicht zich overal ter wereld te houden aan de wet- en regelgeving die op de betreffende schepen van toepassing is. Zeeschepen van Sea Shepherd mogen onder Nederlandse vlag varen, maar de organisatie heeft daarbij ook te verstaan gekregen dat zij in haar gedragingen internationale normen dient te respecteren. Te vaak laat Sea Shepherd zich weinig gelegen liggen aan die normen.

Minister Eurlings: 'De Nederlandse regering is tegenstander van de walvisvaart. Over dat standpunt laten we ook nooit enige onduidelijk bestaan in de internationale contacten die de Nederlandse regering heeft. Daarbij beschouwt de Nederlandse overheid de vrijheid van meningsuiting en recht van demonstratie als fundamentele burgerlijke rechten. Dat neemt niet weg dat elk schip dat onder Nederlandse vlag vaart zich heeft te houden aan regels en verdragen die voor die schepen gelden. Dat geldt dus ook voor een organisatie als Sea Shepherd. Ik heb deze organisatie hiervan op de hoogte gesteld. Het moge duidelijk zijn dat de Nederlandse regering niet zal nalaten van het nieuwe instrumentarium gebruik te maken zodra het van kracht is geworden als blijkt dat geen verbetering optreedt in gedragingen door zeeschepen van Sea Shepherd, de Steve Irwin en de Bob Barker.'