Kamerbrief inzake motie Burundi begrotingssteun

In de motie Ferrier/Voordewind/Waalkens van 24 november 2009 (kamerstuk 29 237 nr 113) werd de regering verzocht om de Kamer te informeren over de vooruitgang in Burundi op het gebied van mensenrechten, persvrijheid en effectiviteit van de politieke dialoog in verband met het al dan niet verlenen van begrotingssteun voor het Burundese begrotingsjaar 2010/2011. Graag informeer ik u als volgt.

De mensenrechtensituatie wordt in belangrijke mate beïnvloed door de op handen zijnde serie verkiezingen (gemeenteraden, president, parlement, senaat en de raden van heuvels of wijken). De Onafhankelijke Kiescommissie levert tot nu toe goed werk. Zo zijn er zonder al te veel problemen 3,5 miljoen kiezers geregistreerd. De nationale politie is –mede dankzij Nederlandse ondersteuning– zo goed mogelijk voorbereid op haar taken betreffende de beveiliging van de verkiezingen. De politieke en burgerlijke vrijheden staan echter wel onder druk. Met name de grootste regeringspartij (CNDD-FDD) laat geen middel onbenut om de verkiezingen te winnen. Er zijn meldingen van geweldsincidenten, waarbij de jeugdbewegingen van politieke partijen zijn betrokken.

Er is in Burundi sprake van persvrijheid: de media kunnen in alle vrijheid over mensenrechtenschendingen rapporteren. De regering heeft wel uitzendingen over politieke partijen vóór de aanvang van de campagneperiode verboden. Tijdens de campagneperiode kunnen dergelijke uitzendingen weer ongehinderd doorgang vinden. De Mediaraad heeft daarnaast beperkingen opgelegd inzake berichtgeving over de verkiezingsuitslag door anderen dan de Kiescommissie.

Wat betreft de politieke dialoog met Burundi kan ik U informeren dat deze met de jaarlijkse bilaterale politieke consultatie op 3 februari jl. in het kader van het veiligheidssectorprogramma extra diepgang gekregen heeft. Tijdens deze succesvol verlopen ministeriële bijeenkomst heeft Nederland onder andere de mensenrechtensituatie, het veiligheidssectorprogramma, het VN Group of Experts Rapport, en de voorbereidingen van de verkiezingen in Burundi aan de orde gesteld. De lokale politieke dialoog tussen Burundi en de donorgemeenschap heeft het afgelopen half jaar ook een impuls gekregen. Deze resulteerde bijvoorbeeld in het versoepelen van restricties voor een NGO-koepelorganisatie.

Tot slot meld ik U dat de regering pas na de verkiezingen in Burundi –dus na september– over algemene begrotingssteun 2010/2011 zal besluiten. Het verloop van de verkiezingen en de mensenrechtensituatie in deze periode zullen daarbij zwaar meewegen.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Drs. M.J.M. Verhagen