Rapportage burgerbrieven 2009 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Op 4 november 2008 heeft de Nationale Ombudsman zijn rapport ‘Behandeling burgerbrieven kan behoorlijker’ gepubliceerd. In de kabinetsreactie op dit rapport is toegezegd dat jaarlijks door ieder departement afzonderlijk gerapporteerd zal worden over de afhandeling van burgerbrieven (tegelijk met de departementale jaarverslagen). Hierbij zend ik u de rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2009 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Een exemplaar hiervan is ook gezonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.