De betekenis van robuustheid. Handreiking voor kosten-batenanalyses van weginfrastructuur

Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Wegverbredingen en nieuwe verbindingen kunnen leiden tot een betere robuustheid van het wegennet, maar dit is niet altijd het geval. Op het projecttracé verbetert de robuustheid, maar elders in het netwerk neemt die mogelijk af doordat er meer verkeer gegenereerd wordt. Het is dan ook niet mogelijk op voorhand aan te geven of het effect positief of negatief zal zijn. Het rapport geeft wel aanknopingspunten om een indicatie te krijgen van het robuustheidseffect van beleidsmaatregelen.

In het onderzoek is ‘robuustheid voor de gebruiker van het wegennet’ gedefinieerd als de mate waarin extreme reistijden als gevolg van incidenten (ongevallen, wegwerkzaamheden, weersomstandigheden, evenementen) worden voorkomen. Uit het onderzoek blijkt dat er verschillende aanknopingspunten zijn om de robuustheid te verbeteren. Maatregelen kunnen zich bijvoorbeeld richten op het verlagen van de kans op incidenten, het verminderen van de gevolgen, het verschaffen van betere informatie en voorspellingen of het bieden van meer uitwijkmogelijkheden via alternatieve routes.

De studie is uitgevoerd op verzoek van het team Investeringsbeleid en Strategie van het Directoraat-Generaal Mobiliteit van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.