Kamervragen over het niet verhypothekeren van huizen op particuliere erfpacht

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Datum: 4 oktober 2010
Betreft: Beantwoording kamervragen van lid de Boer over het niet verhypothekeren van huizen op erfpacht door banken

Ons kenmerk: FM/2010/16937 U
Uw brief (kenmerk): 2010Z12525

Geachte voorzitter,

Op 13 september 2010 ontvingen de minister van Wonen, Wijken en Integratie en ik schriftelijke vragen van het lid de Boer (VVD) over het niet verhypothekeren van huizen op particuliere erfpacht. Mede namens de minister van Wonen, Wijken en Integratie doe ik u bijgaand de antwoorden op deze vragen toekomen.

Hoogachtend,
de minister van Financiën,

mr. drs. J.C. de Jager