Bijlage - Kamerbrief inzake stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2010

OVERZICHT INGEBREKESTELLINGEN (PER DEPARTEMENT) (stand 30 september 2010)

BZK

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

stand van zaken

2005/2359

BZK

/ SZW

RL 2000/43

CIE

CIE van mening dat NL RL 2000/43 niet correct heeft geïmplementeerd, onder meer v.w.b. de omschrijving van de begrippen ‘direct onderscheid’ en ‘indirect onderscheid’.

Igs 07-02-2006

Aanv Igs 11-07-2007

MROA 29-10-2009

2006/2444

BZK

/SZW

/VWS

RL 2000/78

CIE

CIE van mening dat NL RL 2000/78 ( GELIJKE BEHANDELING in arbeid en beroep) niet correct heeft omgezet, onder meer v.w.b. de omschrijving van de begrippen ‘direct onderscheid’ en ‘indirect onderscheid’ .

Igs 15-12-2006

MROA dd. 31-01-2008

2007/4721

BZK

RL 93/37

CIE

Aanbesteding Ede – het nieuwe landgoed – gunningsprocedure

Igs 29-01-2009

Aanv Igs dd. 20-11-2009

MROA 30-09-2010

2007/4524

BZK

/EZ

RL 93/37

CIE

Aanbesteding Eindhoven – Doornakkers project – gunningsprocedure

Igs 19-02-2009

MROA 09-10-2009

2009/4210

BZK

/EZ

RL 2004/18

CIE

CIE van oordeel dat Provincie Noord-Holland bij aanbesteding levering koffieautomaten inbreuk heeft gemaakt op art. 53 jo. art 23 van RL 2004/18

Igs 14-05-2009

MROA 29-10-2009

2010/2069

BZK

/EZ

/OCW

RL 2004/18

CIE

CIE van mening dat NL RL 2004/18 schendt door het in stand houden van een admin procedure bij plaatsen overheidsopdrachten brandverzekeringen

Igs 03-06-2010

MROA 30-09-2010

EZ

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

2008/0582

EZ

RL 2006/32

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2006/32 ( energie-efficiëntie bij eindgebruik en energiediensten)

Igs 17-07-2008

MROA 02-02-2009

2009/2178

EZ

Vo 1228/2003

CIE

CIE van mening dat NL voor de interconnectie met België ten onrechte nog geen mechanismen voor het intra-dagelijks beheer van congestie van de interconnectiecapaciteit opgesteld.

Igs 25-06-2009

MROA 24-06-2010

2009/2191

EZ

Vo. 1775/2005

CIE

CIE meent dat NL niet correct heeft gehandeld bij toega ng tot aardgastransmissienetten

Igs 25-06-2009

MROA 24-06-2010

FIN

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

2004/4352

FIN

Art 56 EG

Art 40 EER

CIE van mening dat enkele bepalingen uit de NL belastingwetgeving inzake dividenden onverenigbaar zijn met de communautaire wetgeving en de EER-overeenkomst.

Igs 18-10-2005

MROA 04-07-2006

Hof zaak C-521/07:

ar rest 11-06-2009

(NL veroordeeld)

SEPOT 29-09-2010

2004/4719

FIN

RL 2006/112

CIE

CIE van mening dat mogelijk een onderdeel van de NL BTW-wetgeving in strijd is met RL 2006/112 – ‘begrip fiscale eenheid’

Igs 18-09-2008

MROA dd. 20-11-2009

2005/2278

FIN

RL 77/388

( Hofzaak

C-41/09)

CIE van mening dat NL ten onrechte verlaagd BTW-tarief toepast op levering bepaalde levende dieren.

Igs 10-04-2006

MROA 17-10-2007

Hof zaak C-41/09

2005/2301

FIN

Art 43, 48, 56 EG en 31, 40 en 41 EER

CIE

CIE van mening dat enkele bepalingen uit de NL belastingwetgeving inzake GIFTEN EN LEGATEN aan kerkelijke (enz) instellingen onverenigbaar zijn met de communautaire wetgeving en de EER-overeenkomst.

Igs 18-10-2005

MROA dd 18-03-2010

2006/4108

FIN

Art 43, 48 en 56 EG

CIE verwijt NL dat niet in NL gevestigde pensioenfondsen zwaarder belast worden voor dividendbelastingen

Igs 23-03-2007

SEPOT 29-09-2010

2006/2546

FIN

RL 77/388

RL 2006/112

CIE

CIE van mening dat NL de bijzondere BTW-regeling voor reisbureaus niet correct toepast.

Igs 29-06-2007

MROA 28-02-2008

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

2007/4629

FIN

RL 90/435 (e.a.)

CIE

CIE meent dat NL RL schendt door inkomen uit aanmerkelijk belang dat niet tot het ondernemings-vermogen behoort van elders in de EU of in de EER/EVA-landen gevestigde vennootschappen te belasten, terwijl inkomsten uit aanmerkelijk belang van binnenl ondernemingen vrijgesteld worden.

Igs 21-11-2007

08-09-2009: CIE informeert naar uitvoering arrest CIE/NL C-521/07

MROA 30-09-2010

2008/2139

FIN

Art 56 EG en art 40 EER

CIE

CIE meent dat NL in gebreke is aangezien bij heffing successierechten onderscheid wordt gemaakt in situering landgoed binnen / buiten NL.

Igs 26-06-2008

MROA 30-09-2010

2008/2207

FIN

Art. 43 EG

CIE

CIE meent NL art 43 EG schendt door onge -realiseerde winsten te belasten bij de verplaatsing van (een deel van) een onderneming naar een andere lidstaat of bij overbrenging van de zetel of plaats werkelijke leiding

Igs 18-09-2008

MROA dd 18-03-2010

2008/4114

FIN

RL 2006/112

CIE

CIE meent dat NL RL 2006/112 schendt door fondswervende organisaties voor bepaalde activiteiten vrij te stellen van BTW-heffing

Igs 19-03-2009

MROA 29-10-2009

2008/4577

FIN

Artt. 43, 48, 56 EG

CIE

CIE meent dat NL genoemde artikelen (+ EER art.) schendt door te discrimineren bij vrijstellingen aan charitatieve instellingen.

Igs 17-10-2008

MROA 30-09-2010

2008/4623

FIN

Art. 56 EG

CIE

CIE van mening dat NL in strijd handelt met art 56 EG door onderscheid te maken in belastingheffing aan charitatieve inst. en kerkgenootschapp

Igs 27-11-2008

MROA 30-09-2010

2008/4955

FIN

RL 2006/112

CIE

CIE van mening dat NL in strijd handelt met RL 2006/112 door in bepaalde gevallen geen btw-vrijstelling te verlenen aan watersportorganisaties

Igs 08-10-2009

MROA 28-06-2010

2009/0277

FIN

RL 2007/44

Hofzaak C-233/10

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/44 (deelnemingen fin sector)

Igs 29-05-2009

MROA dd. 20-11-2009

Hof zaak C-233/10

2009/2140

FIN

RL 2002/65

CIE

CIE van mening dat enkele artikelen van de RL verkoop op afstand fin diensten niet correct zijn omgezet in NL wetgeving.

Igs 08-10-2009

MROA 04-06-2010

JUS

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

1996/4746

JUS

Art. 45 EG

Hofzaak C-157/09

C IE van mening dat NL art. 43 en 45 EG schendt omdat in de NL wettelijke regeling van het notarisambt is opgenomen dat alleen Nederlanders tot notaris benoemd kunnen worden .

Igs 08-11-2000

MROA 18-10-2006

Hof zaak C-157/09

2002/5443

JUS

Art. 49 EG

CIE

CIE van mening dat NL artikel 49 EG schendt omdat in de Wet op de kansspelen ( art.1, a en b, en 3, 15 en 16) beperkingen worden opgelegd aan het organiseren en het bevorderen van de deelname aan sportprijsvragen.

Igs 10-04-2006

Aanv igs 23-03-2007

MROA 29-02-2008

2003/4125

JUS

AssociatieOvk EEG/Turkije

Bsl 1/80

(CIE)

CIE verwijt NL discriminatie van Turkse onderdanen bij het heffen van leges voor verlengen van verblijfsvergunningen.

Igs 24-01-2005

MROA 10-04- 20 06

Hof zaak C-92/07

Arrest 29-04-2010 (NL veroordeeld)

2006/4995

JUS

RL 2003/109

CIE

CIE is van mening dat NL, door onderdanen van derde landen die een verblijfsvergunning aanvragen onevenredig hoge leges te laten betalen in vergelijking met vergelijkbare docs voor nationale onderdanen, niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit hoofde van RL 2003/109/EG.

Igs 26-06-2008

MROA 19-03-2009

2009/0474

JUS

RL 2007/36

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/36/EG (rechten aandeelhouders beursgenoteerde vennootschappen)

Igs 28-09-2009

MROA dd. 18-03-2010

SEPOT 29-09-2010

2010/0546

JUS

RL2008/48

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2008/48/EG (kredietovereenkomsten voor consumenten)

Igs 16-07-2010

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

2010/0698

JUS

RL 2008/51

NL

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2008/51/EG (controle op verwerving en voorhandenhebben van wapens)

Igs 20-09-2010

LNV

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

2004/5127

en 2005/4701

LNV

Vo 2371/2002

CIE van mening dat NL de bepalingen inzake maximaal toegestane motor-capaciteit van vissersvaartuigen in de ‘scholbox’ onvoldoende handhaaft.

Igs 18-10-2005

MROA 18-10-2006

Hof zaak C-232/08;

arrest 15-10-2009 (NL veroordeeld)

2010/2085

LNV

Art 218 en 288 VWEU

NL

CIE van oordeel dat NL inbreuk heeft gemaakt op verplichting tot loyale samenwerking bij internationale onderhandelingen (CITES)

Ig s 24-06-2010

2010/0545

LNV

RL 2007/43

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/43 (minimum-voorschriften bescherming vleeskuikens)

Igs 16-07-2010

OCW

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

2007/4591

OCW

Vo. 1612/68

Hofzaak

C-542/09

CIE van mening dat NL met de verblijfsduur -voorwaarde in de wet studiefinanciering 2000 zijn verplichtingen niet nakomt

Igs 04-04-2008

MROA 14-04-2009

Hof zaak C-542/09

2008/4928

OCW

/JUS

RL 2004/38

CIE

CIE van mening dat NL RL 2004/38 schendt door geen kortingen op vervoerstarieven toe te staan aan buitenlandse studenten

Igs 19-03-2009

MROA dd. 28-01-2010

2010/0154

OCW

RL 2007/65

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/65 (televisie-omroepactiviteiten)

Igs 28-01-2010

SZW

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

2004/4989

SZW

/ EZ

art. 49 EG

CIE

CIE van mening dat NL artikel 49 EG schendt door tewerkstellingsvergunning te eisen voor werknemers uit Nieuwe Lidstaten

Igs 21-03-2005

MROA : 27-07-2005

Aanv MROA 12-12-2006

2004/2008

SZW

Vo. 1408/71

Hofzaak C-141/10

Commissie van mening dat NL Vo. 1408/71 schendt door geen sociale-zekerheidsuitkering toe te kennen aan boorplatformarbeiders die uit andere EU-landen afkomstig zijn

Igs 23-03-2007

MROA dd. 14-04-2009

Hof zaak C-141/10

2008/2312

SZW

Art. 43 / 49 EG

CIE

CIE van mening dat NL buitenproportionele eisen stelt aan tewerkstellingsvergunningen voor naar NL gedetacheerde werknemers.

Igs 14-04-2009

MROA dd. 18-03-2010

V&W

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

1998/2094

V&W

artt 5 en 52 EG

(CIE)

CIE concludeerde in de ingebrekestelling dat NL, door in okt 1992 individueel de "OPEN SKIES"-ovk met de VS te sluiten en deze toe te passen, inbreuk maakte op het Gemeenschapsrecht, aangezien NL de exclusieve bevoegdheid van de EG inzake externe betrekkingen a.g.v. de regel van Advies 1/76 niet heeft gerespecteerd en dit een inbreuk vormde op art 5 EG alsmede Vo 2407, 2408 en 2409/92, en Vo 2299/89. De ovk bevatte tevens bepalingen die in strijd waren met art 52 EG.

Igs 19-05-1999

MROA 24-10-2000

H of zaak C-523/04;

arrest 24-04-2007 (NL veroordeeld)

2007/2248

V&W

/VROM

RL 2000/60

CIE van mening dat NL verplichtingen uit div. artikelen van de kaderRL water niet is nagekomen.

Igs 08-10-2009

SEPOT 29-09-2010

2009/0394

V&W

RL 2007/58

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/58/EG (ontwikkeling spoorwegen)

Igs 30-07-2009

MROA 04-06-2010

2010/0153

V&W

RL 2007/59

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/59/EG (certificering machinisten)

Igs 28-01-2010

Zaak nr

dept

Grondslag

Actie

Inhoud

2010/0699

V&W

RL 2008/57

NL

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2008/57 (interoperabiliteit spoorwegsysteem)

Igs 20-09-2010

2010/0700

V&W

RL 2009/131

NL

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/131 (idem)

Igs 20-09-2010

VROM

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

2006/2280

VROM

RL 97/11

CIE

CIE van mening dat NL RL 97/11 (MER) niet geheel correct heeft omgezet (artikel 4, leden 2 en 3 en bijlage III m.b.t. de drempelwaarden)

Igs 04-07-2006

MROA 29-06-2007

Hof zaak C-255/08;

arrest 15-10-2009

29-10-2009 DG MIL informeert naar uitvoering arrest;

2010/0157

VROM

RL 2009/29

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2009/29 (handel in broeikasgasemissierechten)

Igs 28-01-2010

2010/0387

VROM

RL 2007/23

CIE

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie RL 2007/23 (handel in pyrotechnische artikelen)

Igs 27-05-2009

MROA 30-09-2010

VWS

Zaak nr

dept

Grondslag

actie

Inhoud

2007/4492

VWS

/SZW

RL 1408/71

CIE

CIE van mening dat NL voor bijdragen AWBZ en Zvw een berekening toepast die in strijd is met jurisprudendie Hof (Nikula-arrest C-50/05)

Igs 17-10-2007

MROA 02-02-2009

2010/0388

VWS

RL 2008/112

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2008/112 (indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)

Igs 27-05-2010

SEPOT 29-09-2010

2010/0389

VWS

RL 2009/120

CIE van mening dat NL niet heeft voldaan aan tijdige implementatie van RL 2009/120 (geneesmiddelen voor geavanceerde therapie)

Igs 27-05-2010

SEPOT 29-09-2010

4