Instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding

Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Omzetbelasting. Schenk- en erfbelasting. Belastingen van rechtsverkeer. Instelling en taakopdracht Coördinatiegroep Constructiebestrijding

Directoraat-Generaal Belastingdienst

14 oktober 2010, DGB/2010/6306 M, Staatscourant 2010, 16710

De minister deelt mee dat de instelling en de taakomschrijving van de Coördinatiegroep Constructiebestrijding is geherformuleerd.

1. Inleiding

Binnen de Belastingdienst is de Coördinatiegroep Constructiebestrijding (CCB) actief. Het doel van deze coördinatiegroep is de bestrijding van het ontgaan van belastingen door middel van belastingbesparende constructies. Het instellingsbesluit van deze coördinatiegroep is verouderd en is ingetrokken (besluitnr. DGB2010/5142). De minister herformuleert daarom de instelling en de taakomschrijving van de CCB.

2. Taken van de CCB

De CCB heeft de volgende taken:

- het aan de hand van concrete gevallen doen van voorstellen voor de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid ter bestrijding van constructies;
- het meewerken aan de ontwikkeling van dat beleid;
- het coördineren van de uitvoering van dat beleid;
- het ondersteunen van regio’s/kantoren bij de bestrijding van constructies en bij de uitvoering van het beleid;
- het in voorkomende gevallen leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wetgeving;
- het signaleren van handhavingstekorten bij de rechtstoepassing;
- het informeren van de Belastingdienst over het bestaan en de aanpak van fiscale constructies.

3. Werkwijze van de CCB

Uit de taakomschrijving van de CCB volgt dat de groep zich buigt over in de praktijk voorkomende constructies. De CCB brengt de bestrijdingswijze van constructies ter kennis van de Belastingdienst. Indien daarbij beleid dient te worden ontwikkeld, wordt dit op de daartoe geëigende wijze voorbereid, vastgesteld en gepubliceerd. De CCB heeft voorts als taak om de regio’s/kantoren te adviseren en te ondersteunen bij de bestrijding van constructies en bij een eenduidige uitvoering van het beleid. In voorkomende gevallen verleent zij in individuele gevallen bijstand bij het bestrijden van constructies. In specifieke gevallen worden in een afzonderlijk besluit bevoegdheden gedelegeerd/gemandateerd aan de CCB.

Het is van belang dat de CCB inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De inspecteurs worden daarom verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren en te melden bij het secretariaat van de CCB. De melding kan tevens van belang zijn in verband met de fraudebestrijding.

4. Samenstelling en positionering van de CCB

Gelet op de politieke en beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden is het departement actief bij de CCB betrokken. De CCB bestaat uit medewerkers van het departement van Financiën en medewerkers van de regio’s/kantoren van de Belastingdienst.

Het adres van het secretariaat van de CCB is:

Belastingdienst/Oost-Brabant, kantoor Tilburg
Postbus 90400
5000 MP Tilburg

Medewerkers van de Belastingdienst kunnen de gegevens van de leden van de CCB raadplegen op het interne Belastingnet.

DE MINISTER VAN FINANCIËN,
J.C. de Jager