Geo-Informatie begrenzing bebouwd gebied 2000

De dataset bakent het bebouwde gebied af. VROM gebruikt deze set als monitor voor de doelstelling om een deel van de nieuwbouw te realiseren in het bebouwd gebied. Deze doelstelling staat in de Nota Ruimte en de tweede ronde van het investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV2). Daarnaast stelt VROM hem beschikbaar aan gemeenten en provincies om in hun ruimtelijke plannen invulling te geven aan deze doelstellingen. Het rapport geeft aan hoe de begrenzing tot stand is gekomen.