Tweede nota van wijziging Belastingplan 2011

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA 's GRAVENHAGE

Datum 29 oktober 2010
Betreft Voorstel van wet houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2011)

Ons kenmerk AFP/2010/534


Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u de tweede nota van wijziging bij het bovenvermelde voorstel van wet, alsmede het bijbehorende nader rapport en advies van de Raad van State aan.

Hoogachtend,

de Staatssecretaris van Financiën,


mr. drs. F.H.H. Weekers