Complex onderwerp draagmoederschap vraagt om nadere oriëntatie

Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie organiseert eind maart/begin april 2011 een expertmeeting rondom draagmoederschap. Deze expertmeeting is bedoeld om een zorgvuldige afweging te maken over de verschillende aspecten rondom draagmoederschap. Het gaat hier om een complex onderwerp waar de samenleving zich betrokken bij voelt. Dat schrijft hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor deze expertmeeting is het rapport over het onderzoek "Draagmoederschap en illegale opneming van kinderen", uitgevoerd door het Utrecht Centre for Europeanen Research into Family Law (UCERF). Het UCERF onderzocht in opdracht van het ministerie de aard en omvang van draagmoederschap en illegale opneming van een (buitenlands) kind. Uit het rapport van het UCERF komt naar voren dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld hoe vaak (commercieel) draagmoederschap en illegale opneming van een (buitenlands) kind voorkomen en wat de omvang is van de problemen die daaruit voortvloeien. Tevens concludeert het UCERF dat het Nederlandse wetgevingsbeleid terughoudend tegenover draagmoederschap staat. Het internationale draagmoederschap is niet uitputtend geregeld in Nederland, wat voor rechtsonzekerheid kan zorgen voor de betrokken kinderen, wensouders en draagmoeders.

Hoewel draagmoederschap een in omvang beperkt onderwerp is, kunnen de gevolgen van draagmoederschap verstrekkend zijn. Het rapport roept de vraag op of en zo ja, op welke wijze draagmoederschap moet worden gereguleerd. Wanneer er overeenstemming bestaat over regulering, is de vraag of de gestelde normen te handhaven zijn. Staatssecretaris Teeven beoogt met de expertmeeting een antwoord op deze vraagstukken te formuleren. “Vervolgens wil ik graag met uw Kamer over dit onderwerp van gedachten wisselen om de verdere voortgang rondom dit onderwerp te kunnen bepalen”, aldus staatssecretaris Teeven in zijn brief aan de Tweede Kamer.