Nieuwe landelijke eindtoets basisscholen later in het schooljaar

Alle leerlingen in groep 8 van de basisschool maken voortaan een landelijke eindtoets voor taal en rekenen. De centrale eindtoets zal aan het eind van het schooljaar 2012-2013 voor het eerst worden afgenomen.

De huidige Cito-eindtoets wordt begin februari afgenomen. De minister stelt voor de nieuwe landelijke toets af te nemen tussen 15 april en 15 mei. Volgens de bewindsvrouw wordt met het verplaatsen van de eindtoets, de onderwijstijd voor taal en rekenen in het laatste schooljaar optimaal benut. Dit draagt ook bij aan een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs. 'Toetsen zijn geen doel op zich, maar een middel om opbrengstgericht te werken en zo tot betere taal- en rekenprestaties te komen', aldus de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer.

Eindtoets vult schooladvies aan

Uit het advies Effectief Schakelen van de PO-Raad, AVS en de VO-raad blijkt dat in groep 8 steeds minder tijd aan taal en rekenen wordt besteed, naarmate het schooljaar vordert. Minister Van Bijsterveldt wil door het opschuiven van het afnamemoment voorkomen dat na de toets de aandacht voor rekenen en taal verslapt. 'De eindtoets is een momentopname. Door de toets naar een later moment in april of mei te verschuiven, komt het advies van de basisschool centraler te staan en wordt de onderwijstijd in groep 8 beter benut.'

De eindtoets is dus een belangrijk objectief gegeven dat het schooladvies aanvult. De eindtoets helpt ook om de onderwijsopbrengsten van de school in kaart te brengen. Dat geldt eveneens voor de gegevens in het leerling- en onderwijsvolgsysteem (lovs). Naast de invoering van de centrale eindtoets worden alle scholen verplicht te werken met een lovs voor alle leerlingen. Het merendeel van de scholen werkt al op deze wijze. Zo wordt ook duidelijker waar de school staat ten opzichte van andere scholen. Voor het vervolgonderwijs is de eindtoets een belangrijk instrument om te weten waar een leerling staat. De toets draagt bij aan een goede doorlopende leerlijn tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

De centrale eindtoets zal vanaf het schooljaar 2012-2013 worden afgenomen in het reguliere basisonderwijs. Op speciale basisscholen en in het speciaal onderwijs zal de eindtoets twee jaar later worden ingevoerd. De eindtoets kan op verschillende niveaus worden aangeboden, zodat ook leerlingen met een leer- of ontwikkelingsachterstand aan de toets kunnen meedoen.

Internetconsulatie over wetsvoorstel centrale eindtoets

Het ontwerpwetsvoorstel over de centrale eindtoets staat vanaf vandaag op internet ter consultatie. Het voorstel beperkt zich tot de vakken taal en rekenen. Op dit moment maakt 85% van de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets. Deze toets bevat een facultatief onderdeel wereldoriëntatie, dat op 73% van de basisscholen wordt afgenomen. In dit onderdeel wordt de kennis van geschiedenis, aardrijkskunde en natuur (inclusief biologie) getoetst. Op basis van de reacties bij de internetconsultatie zal de minister een beslissing nemen over het al of niet opnemen van een onderdeel wereldoriëntatie in de nieuwe centrale eindtoets.

De centrale eindtoets sluit aan bij de huidige Cito-eindtoets. Het Cito krijgt de wettelijke taak om de centrale eindtoets te ontwikkelen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van het College voor examens; vanwege deze nieuwe taak zal dit college het College voor toetsen en examens gaan heten. De minister gaat in de praktijk onderzoeken hoe invulling is te geven aan de afspraak in het regeerakkoord over de invoering van een begintoets (in groep 3) en het ontwikkelen van een instrument dat de toegevoegde waarde/leerwinst van scholen beter in beeld brengt. Hiervoor worden met ingang van volgend schooljaar experimenten ingericht waarin scholen, onderzoekers en de inspectie samenwerken.