Vaker regeling op vrijwillige basis bij procedures internationale kinderontvoering

Bij internationale kinderontvoering naar Nederland worden verzoeken om teruggeleiding steeds vaker afgedaan met een minnelijke regeling tussen de ouders. Dat schrijft staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Jusititie vandaag in een brief naar de Tweede Kamer. 

In november 2009 is de pilot ’verkorte procedure’ gestart met als doel de doorlooptijd van de teruggeleidingsprocedure bij internationale kinderontvoering te verkorten. Van internationale kinderontvoering is sprake wanneer een kind ongeoorloofd naar een ander land wordt meegenomen door een van de ouders. Bij de pilot waren met name de rechtbank Den Haag, de Centrale autoriteit en het Centrum Internationale Kinderontvoering betrokken. De pilot beoogt door tussenkomst van mediation zo snel mogelijk tot een minnelijke regeling tussen de ouders te komen. Een snelle beslissing is immers in het belang van het kind. De doorlooptijd van de procedure kan met deze pilot maximaal 18 weken duren. De procedure nam eerder soms meer dan een jaar in beslag. 

Uit cijfers van de Centrale autoriteit blijkt dat er een stijging zichtbaar is in het aantal ontvoeringszaken dat met een minnelijke regeling is afgedaan. Tussen 2008 en 2010 was er sprake van een verdubbeling (van vier naar acht) in het aantal inkomende ontvoeringszaken dat op die manier is afgedaan. Daarnaast daalde het aantal zaken dat werd afgedaan door middel van een beschikking door de rechter van twaalf in 2008 naar zeven in 2010. 

Staatssecretaris Teeven streeft ernaar steeds minder inkomende zaken te doen eindigen met een beschikking door de rechter, maar met mediation. De pilot ter verkorting van de procedure heeft hiertoe bijgedragen door de nadrukkelijke aandacht voor mediation. Uit de evaluatie van de pilot, uitgevoerd door het Verwey-Jonker instituut, is bovendien gebleken dat ouders in het algemeen tevreden zijn over de verkorte procedure. Dat geldt ook wanneer mediation niet leidde tot een volledig of gedeeltelijke overeenkomst, omdat de ouders door mediation vaak wel weer ‘on speaking terms’ waren. Staatssecretaris Teeven is dan ook positief over het verloop van de pilot en heeft de verkorting van de procedure inmiddels definitief ingevoerd.