Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2010

Op grond van de Financiële-verhoudingswet, artikel 9 tweede lid, dient bij de definitieve vaststelling van de bedragen per eenheid de openbare voorbereidingsprocedure te worden gevolgd, zoals deze is geregeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze procedure is er op gericht de belanghebbenden te informeren over de vast te stellen regeling en hen in de gelegenheid te stellen hun opinie hierover kenbaar te maken. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf 15 maart 2011 hun zienswijze over de regeling naar voren brengen. Nadien worden de bedragen op de gebruikelijke wijze vastgesteld.