Kamerbrief Amendementen meldplicht voor onderwijs

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeert, mede namens de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de Tweede Kamer over de uitkomsten van gesprekken met de betrokken veldpartijen in het kader van de informatieuitwisseling tussen professionals en de meldplicht voor onderwijs. De staatssecretaris had dit toegezegd naar aanleiding van de amendementen van de leden Kooiman (SP) en Van Toorenburg (CDA) (Kamerstukken 32015, nr. 21).