Start Platform Slim Werken Slim Reizen

Het voornemen van werkgevers om over vijf jaar 5% minder autokilometers in de spits te hebben, is kansrijk. Dat zei minister Schultz van Haegen op 15 maart bij de start van het platform Slim Werken Slim Reizen. In dat platform bundelen bedrijven en organisaties hun krachten om de automobiliteit te verminderen en hun bedrijfsvoering te verbeteren met onder meer telewerken, elektronisch vergaderen en flexibele werktijden. De minister ondersteunt het platform met 10 miljoen euro. De helft daarvan is bedoeld voor het midden – en kleinbedrijf. De minister wees erop dat bouwen aan wegen alleen niet genoeg is om het filemonster te temmen. “Ik wil samen met u alles uit de kast halen om onze infrastructuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken.”

Meneer De Waal, leden van de ‘B50’, bestuurders, dames en heren,

Deze kabinetsperiode komt er ruim 800 kilometer aan rijstroken bij.
Vrijwel elke week sta ik ergens in Nederland met een helm op mijn hoofd en een schop in mijn hand.
Of met een schaar.
Ik investeer miljarden in de weg en in het OV.
Hier in de regio Utrecht investeert het rijk de komende tien jaar alleen al in wegen zo’n vier miljard euro.
Daarnaast vernieuwen we onder meer Utrecht Centraal Station.
Allemaal goed besteed geld.
Het helpt om steden en dorpen bereikbaar te houden. Kijk maar bij Gouda en Eindhoven.

Maar hoe hard ik ook bouw, de files los ik daar niet mee op.

Een paar cijfers als achtergrond.

 • We wonen steeds verder van ons werk. Een kwart eeuw geleden gemiddeld 15 kilometer. Nu gemiddeld 22 kilometer. Mensen met een fulltime baan wonen gemiddeld het verst.
 • In twintig jaar tijd is de woon-werkmobiliteit in Nederland verdubbeld. Een belangrijke oorzaak is dat gelukkig steeds meer mensen een betaalde baan hebben gekregen.

Als de economische groei zich in het huidige tempo voortzet, leggen we aan het eind van deze kabinetsperiode samen zo’n 14 procent méér autokilometers af dan nu.
Daar valt nauwelijks tegenop te bouwen.

En toch is er een wereld te winnen.
Want het verschil tussen stilstaan en rijden zit hem vaak in een relatief klein aantal auto’s.
Met een paar procent minder auto’s in de spits, stroomt het verkeer opeens wèl redelijk door.

We hebben dus samen de sleutel in handen om de bereikbaarheid in Nederland te verbeteren. Door een combinatie van bouwen, slimmer werken, slimmer reizen en beter benutten.

Intelligent en efficiënt.
Gericht op fundamentele oplossingen die aansluiten bij nieuwe manieren van werken binnen bedrijven en organisaties.
Zo moet onze aanpak van het mobiliteitsprobleem zijn.

En ik ben blij met de actieve inzet van u - CEO’s van beeldbepalende ondernemingen en organisaties - om het intelligenter en efficiënter te gaan doen.

Ik weet uit eigen ervaring hoeveel impact een andere manier van werken kan hebben.
In mijn tijd bij Achmea bracht ik het zelf in praktijk.
Ik merkte dat voor veel van mijn medewerkers de klassieke kantooruren te knellend waren.
Helemaal als er kinderen uit de crèche moesten worden gehaald.
Daarom gaf ik ze in voorkomende gevallen de gelegenheid eerder naar huis te gaan.
Met als gevolg dat er ’s avonds thuis werd gewerkt om de verloren tijd in te halen.
Ik ontving opeens allemaal e-mail in de avonduren.
Tevreden werknemers.
Tevreden bedrijf, want voor zover ik kon zien ging de arbeidsproductiviteit omhoog.

Achmea is dan ook een van de bedrijven in dit gezelschap, en dat verbaast me niets. De arbeidsmarkt wordt steeds krapper.
Goede mensen zijn niet zo gemakkelijk te vinden en vast te houden.
Een bedrijf kan alleen succes hebben als werknemers er graag willen werken. Flexibele werktijden en werkvormen maken een bedrijf aantrekkelijker en efficiënter. Sinds er bij KPN wordt vergaderd via het web duren de vergaderingen een derde korter terwijl informatie beter wordt gedeeld!

Slimmer werken en slimmer reizen bieden voordelen voor úw bedrijf. En voor de BV Nederland.

We hebben al de nodige ervaring met mobiliteitsprojecten.
Wat er mogelijk is, laat onder meer de Verkeersonderneming zien.
Daarin werkt mijn ministerie samen met de regio Rotterdam en het bedrijfsleven in de haven aan een betere bereikbaarheid.  

De hoeveelheid verkeer op de A15 richting haven is met 10 procent afgenomen. Hoe is dat gelukt?

 • Werknemers van aangesloten bedrijven kunnen 5 euro per dag verdienen als ze de spits mijden en bijvoorbeeld gebruik maken van collectief bedrijfsvervoer. Gemiddeld doen elke werkdag zo’n 700 automobilisten mee. Dat scheelt 7 procent verkeer in de ochtendspits. Meer dan we hadden verwacht.
 • Een andere mogelijkheid voor werknemers is: subsidie aanvragen voor een elektrische fiets. Dat scheelt nog eens 3 procent in de ochtendspits. Er zijn bedrijven waar inmiddels een derde van de werknemers met een tweewieler naar het werk gaat.

Recent onderzoek wijst uit dat er in Nederland zo’n 2 miljoen mensen zijn die flexibeler zouden kunnen werken. Van hen willen 700.000 dat dolgraag, maar zij stuiten nog op allerlei belemmeringen. Er is dus nog een wereld te winnen.

U wilt als grote werkgevers van slim werken ‘business as usual’ maken.
Daarom bundelt u de krachten, en versterkt u het brede Platform Slim Werken Slim Reizen.
Doel: 5% minder autokilometers in de spits in 2015, met bijbehorende reductie van emissies.
Plus tevredener werknemers. En minder kosten.

Ik vind de aanpak van het platform kansrijk.
Daarom ondersteun ik het platform met 10 miljoen euro (voor 2011 en 2012).
De helft daarvan is bedoeld voor het MKB.

Voor kleinere bedrijven is het niet altijd gemakkelijk de bedrijfsvoering flexibeler te maken. Met duizend man heb je allerlei schaalvoordelen die je met honderd of met tien man niet hebt.
Ik geef daarom het MKB graag een steun in de rug.
Rond Amsterdam start het proefproject DigitaleMobiliteit waarin MKB’ers worden ondersteund met faciliteiten voor telewerken.
Daarmee wordt voortgebouwd op initiatieven die voor de helft vanuit mijn ministerie zijn gefinancierd.
Ook in andere regio’s (Groningen, Twente) willen we dergelijke projecten van de grond krijgen.
Want klein of groot, dit gaat alle bedrijven aan.

Meneer De Waal, de taskforce MobiliteitsManagement heeft de afgelopen periode al het nodige tot stand gebracht. In zestien regio’s zijn convenanten afgesloten over mobiliteitsmanagement. Veel bedrijven zijn daarmee al een eind op streek.
Ingenieursbureau DHV in Amersfoort betaalt bijvoorbeeld mee aan de exploitatie van een buslijn naar het bedrijf.
Capgemini richt ontmoetingspunten in dichtbij de grote klanten en bij knooppunten van OV.
Andere bedrijven hebben de elektrische fiets ontdekt en zien hun parkeergarages leeglopen. Ik probeer dat proces overigens te versnellen door de aanleg van 16 fietssnelwegen op drukke routes.

Er gebeurt dus van alles.
Maar sommige bedrijven kijken de kat nog een beetje uit de boom.
U wilt als leden van de B50 die collega-ondernemers in beweging krijgen.
Het is nodig dat u uw collega’s aanspreekt!
Ik ben ervan overtuigd dat het veel effectiever is wanneer ú uw collega’s wijst op de voordelen van slimmer werken en reizen dan wanneer wij als overheid hen proberen te overtuigen. Ik wil samen met het bedrijfsleven concreet aan de slag in de diverse regio’s op basis van stevige afspraken.

Het Platform geeft extra pk’s aan het programma Beter Benutten waaraan ik momenteel de laatste hand leg. Ik wil alles uit de kast halen om onze infrastructuur zo efficiënt mogelijk te gebruiken. We moeten het maximale halen uit elke kilometer asfalt, spoorlijn en vaarweg en onnodig gebruik van de weg vermijden.

 • Dan gaat het om het stimuleren van thuiswerken. Bijvoorbeeld om fiscale maatregelen die telewerken aantrekkelijker maken.
 • Om betere reisinformatie onderweg, via i-phone en dynamische navigatiesystemen. 
 • Om transferia.
 • Om het bouwen op locaties dichtbij stations, zoals gebeurt in Den Haag, Utrecht, aan de Zuidas en op tal van andere plekken.
 • Om het slimmer organiseren van het goederenvervoer. 
 • Om het verbeteren van aansluitingen en verbindingen, bijvoorbeeld door in- en uitvoegstroken langer te maken en spitsstroken langer open te stellen. 
 • Om het ontvlechten van doorgaand en lokaal verkeer, zoals onder meer bij Eindhoven is gebeurd. 
 • Om beter incidentmanagement: dat wil zeggen: zorgen dat de weg snel weer vrij is na een ongeval.
 • Etcetera.

Het is heel goed dat bedrijfsleven en overheid elkaar hebben gevonden en de handen ineen slaan. Met slim werken en slim reizen kunnen we onze economie een extra zetje geven, onze bedrijfsvoering versterken, onze werknemers aan ons binden en onze woon- en werkplekken beter bereikbaar maken. Tel uit je winst!

Ik wens u allemaal heel veel succes bij het doorvoeren van vernieuwingen en het enthousiast maken van collega-ondernemers.
In 2015 moet de kring bedrijven die meedoen aan de convenanten 2 miljoen werknemers omvatten.
Dat is ambitieus.
Maar het moet lukken.
Ik heb er vertrouwen in dat u dat klaar gaat spelen!

Dank u wel.