Nederlands kansspelbeleid wordt gemoderniseerd

Het legale aanbod aan kansspelen wordt uitgebreid. Staatssecretaris Teeven gaat onderzoeken hoe meer aanbieders toegelaten kunnen worden op de kansspelmarkt. Voor kansspelen via internet, loterijen, speelautomaten, poker, sportweddenschappen en bingo zijn nieuwe plannen aangekondigd. Een deel van het geld dat deze maatregelen zullen opbrengen, wordt aan sport besteed. Vandaag heeft de staatssecretaris, mede namens zijn collega van Financiën, de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

Nieuw kansspelbeleid

Teeven wil een verantwoord, veilig en eigentijds kansspelbeleid creëren. De nadruk van dit beleid ligt niet op het beperken van de mogelijkheden op de kansspelmarkt, maar schept nieuwe mogelijkheden voor zowel aanbieder als consument. Teeven meent dat consumenten moeten kunnen beschikken over een passend en attractief aanbod van kansspelen, terwijl het tegelijkertijd van groot belang is dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk worden beschermd tegen de risico’s. Door het stellen van strikte regels wil Teeven de risico’s die kansspelen met zich meebrengen zoals verslaving, fraude en criminaliteit minimaliseren, maar tegelijkertijd met de tijd meegaan door een gevarieerd en legaal aanbod te bieden aan spelers.

Online kansspelen

Momenteel verbiedt de Wet op de Kansspelen (WoK) het aanbieden van kansspelen wanneer daar geen vergunning voor verleend is en biedt de wet nog geen mogelijkheden voor het spelen van kansspelen op internet. Terwijl jaarlijks honderdduizenden Nederlanders online meedoen aan kansspelen zoals poker op kansspelsites, is het aanbod hiervan in Nederland dus niet legaal. Het opnemen van een vergunningstelsel voor online kansspelen in de WoK zorgt ervoor dat mensen op een legale manier online kansspelen kunnen spelen en er meer controle uitgeoefend kan worden over de aanbieders van deze spellen. Teeven wil dat het in Nederland mogelijk wordt om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen zoals poker, bingo en sportweddenschappen.

Verschillende lidstaten van de Europese Unie hebben al een wettelijk stelsel ingericht voor het aanbieden van kansspelen via internet of zijn in een vergevorderde fase van implementatie van zo’n stelsel. Zo is bijvoorbeeld in Frankrijk de mogelijkheid geschapen vergunningen te verlenen voor het online aanbieden van poker, sportweddenschappen en weddenschappen op paarden. Teeven wil met zijn plannen aansluiten bij deze internationale tendens.

Marktwerking

Naast regelgeving op het gebied van online kansspelen, wil de Staatssecretaris -daar waar de betrokken belangen het toelaten- de marktwerking bevorderen door het voor meer partijen mogelijk te maken een vergunning te krijgen. Momenteel kan volgens de WoK slechts één vergunning worden verleend voor een aantal kansspelcategorieën, zoals bijvoorbeeld Holland Casino. Teeven wil hiervan af kunnen wijken en onderzoeken of meer marktwerking gecreëerd kan worden bij de instantloterij, sportprijsvragen, de totalisator en speelcasino’s. Dit leidt tot meer concurrentie op de markt. Hierbij is de consument gebaat, wanneer zijn belangen op adequate wijze in de regelgeving wordt gewaarborgd.

Poker, speelautomaten en promotionele kansspelen

Naast online poker, wil Teeven ook mogelijkheden scheppen om kleinschalig pokeraanbod op fysieke locaties te regelen op gemeentelijk niveau, vergelijkbaar met de manier waarop zogenoemde kleine kansspelen in de Wok zijn geregeld. Daarnaast zal Teeven de regelgeving voor speelautomaten duidelijker en meer techniekonafhankelijk maken. Ook zal hij onderzoeken of het in sommige gevallen mogelijk is te betalen met papiergeld of betaalkaarten. Verder wil Teeven de Gedragscode Promotionele Kansspelen verduidelijken, door nadere afspraken te maken over de exploitatiekosten van promotionele kansspelen (zoals het stemmen via sms bij talentenshows).

Sport

In samenwerking met het Ministerie van Financiën zal een deel van de opbrengsten van loterijen en de online kansspelvergunningen aan sport worden besteed, zoals overeengekomen is in het regeerakkoord. In overleg met de Staatsloterij en het ministerie van Financiën wordt onderzocht welke gevolgen een eventuele verlaging van het prijzengeld kan hebben op de omzet van de Staatsloterij en de afdracht aan de Staat. Een eerste mogelijkheid is bij de Staatsloterij het percentage van de inleg dat aan prijzen wordt uitgekeerd te verlagen ten gunste van de afdracht aan de sport. Een tweede mogelijkheid is het toestaan van een beperkt aantal extra trekkingen bij andere loterijen, waaronder het lottospel.

Een deel van het geld dat via de kansspelen beschikbaar komt voor de sport zal worden ingezet voor het veiliger maken van de sport. Dit zal samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nader worden uitgewerkt.

Wijziging Wok en invoering

Teeven wil bevorderen dat vergunningen voor landelijke kansspelen in de toekomst op consistente, transparante en non-discriminatoire wijze worden verleend. Hier zal voor loterijen op korte termijn een grondslag voor in de Wok worden gecreëerd.

De op te richten Kansspelautoriteit zal toezicht houden op de transparante vergunningverlening en de naleving van de kansspelregelgeving.

Om de modernisering van het kansspelbeleid te bereiken zal een versneld wetgevingstraject ingevoerd worden, waarbij een vergunningsstelsel voor een breed aanbod van kansspelen via internet wordt ingevoerd. Daarnaast zal ook een wettelijke grondslag worden gecreëerd voor transparante verlening van vergunningen voor goede doelenloterijen en een open vergunningsstelsel voor non-profitloterijen. Teeven hoopt dit wetsvoorstel nog dit jaar te kunnen aanbieden aan de Tweede Kamer.

Om de huidige en toekomstige vergunninghouders van loterijen voldoende tijd te geven zich op de nieuwe situatie voor te bereiden, heeft Teeven besloten vergunningen binnen het huidige stelsel af te geven met 31 december 2014 als einddatum. Een eventueel nieuw stelsel zal dus niet eerder dan 1 januari 2015 ingaan.