Advies- en verwijspunt voor klokkenluiders

Mensen die misstanden aan de orde stellen of overwegen dat te gaan doen, kunnen binnenkort informatie en advies vragen aan een onafhankelijke commissie. 

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met de instelling van een Commissie advies- en verwijspunt klokkenluiden.

De commissie is er zowel voor de publieke als voor de private sector. Bij de commissie kan iedereen - op vertrouwelijke basis - terecht die wil weten welke wegen hij of zij moet bewandelen om een maatschappelijke misstand aan de orde te stellen. De commissie doet niet zelf onderzoek naar een misstand, maar kan wel doorverwijzen naar instanties die dat wel doen, zoals de Arbeidsinspectie of het Openbaar Ministerie. Daarnaast geeft de commissie algemene voorlichting over omgang met misstanden en signaleert zij trends en patronen op dit gebied.

De commissie bestaat uit drie leden, die voor vier jaar worden benoemd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie wordt ondersteund door een klein secretariaat met een brede deskundigheid. De vestigingsplaats is Den Haag.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.