Ministerraad stemt in met Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015

Internationaal worden hoge eisen gesteld aan luchtvaartveiligheid. Het kabinet wil dat Nederland op dat gebied tot de top van de wereld blijft behoren. Daarvoor is continue alertheid nodig.

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011-2015 waarin de acties zijn opgenomen die Nederland neemt voor de veiligheid van de burgerluchtvaart.

Luchtvaart is nog steeds één van de veiligste manieren van transport. De drukte in het luchtruim is de afgelopen twintig jaar verdubbeld, toch is het aantal ongelukken niet toegenomen. Vanuit de hele wereld wordt op of over Nederland gevlogen en Nederlandse vliegtuigen komen over de hele wereld. Voor de toekomst wil Nederland werken aan vier prioriteiten: veiligheidsmanagement, veilige luchthavens, menselijke factoren en luchtverkeersleiding. Zo blijft Nederland, gebaseerd op de implementatie van de ICAO-regelgeving (de internationale organisatie voor de burgerluchtvaartveiligheid), behoren tot de top 15 van de wereld (nu nummer 14). Het kabinet wil op de BES-eilanden streven naar hetzelfde veiligheidsniveau als in Nederland.

Op en rond de luchthaven stelt het rijk eisen aan allerlei activiteiten. Problemen die recent de nodige aandacht hebben gekregen betreffen het beschijnen van piloten met lasers en vogelaanvaringen. Inmiddels zijn maatregelen genomen. Zo wordt de beschijning van piloten met laserstralen strafbaar gesteld. Daarnaast worden maatregelen genomen om het aantal vogels, in het bijzonder de ganzen, op en rond Schiphol terug te dringen. Deze zomer worden met de betrokken provincies, Schiphol en landbouw- en natuurorganisaties afspraken gemaakt over de gezamenlijke uitvoering van maatregelen.

Het kabinet hanteert als uitgangspunt dat luchtvaartbedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het managen van de veiligheid. Dit begint met het verzamelen en analyseren van alle voorvallen. Met een veiligheidsmanagementsysteem benoemen bedrijven zelf hun risico's en nemen zij de benodigde maatregelen. In de Beleidsagenda is opgenomen dat veiligheidsmanagement verplicht wordt. De overheid zorgt in overleg met de sector voor concrete en meetbare veiligheidsdoelstellingen. Hiermee wordt invulling gegeven aan de brede inzet van het kabinet om het toezicht te beperken wanneer een bedrijf kan aantonen verantwoordelijkheid te nemen.

De complexiteit van de luchtvaart blijft toenemen, daarom wordt ingezet op het continue verbeteren van opleidingen. Goede vaardigheden zijn niet voldoende als de werkomstandigheden te zwaar zijn. Daarom zal nog intensiever worden gewerkt aan het optimaal functioneren van luchtvaartpersoneel door bijvoorbeeld het voorkomen van vermoeidheid.