Publicatie ‘Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie'

Nieuwe technologieën maken communicatie sneller en transparanter. Mensen kiezen zelf waar, wanneer, waarmee, waarover en met wie ze contact leggen. Sociale netwerken beïnvloeden ons denken en doen. We verwachten een bepaalde vrijheid in de keuze voor ons contact met de buitenwereld. En dus ook met de gemeente.Kan een gemeente voldoen aan deze verwachtingen? Kan de kloof tussen overheid en gemeenschap worden overbrugd met een digitale sociale snelweg? U leest het in de nieuwe publicatie ‘Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie: Met Antwoord© in Dialoog’.

Bestellen of downloaden
In het boek wordt uiteengezet hoe gemeenten slim kunnen inspelen op de sociale gedragsveranderingen en welke kansen nieuwe media hiervoor bieden. Bijvoorbeeld om het vertrouwen in de overheid te vergroten, maar om ook te voldoen aan de eis van een flexibele en compacte overheid. Wilt u zelf lezen welke mogelijkheden de nieuwe media bieden en hoe u deze kunt inzetten in uw eigen organisatie? De publicatie is gratis te bestellen via de website van KING en op deze pagina te downloaden.

Gezamenlijke publicatie
De publicatie is tot stand gekomen dankzij de inzet van verschillende publieke en private spelers: De Werkgroep Antwoord©, de Topkring Dienstverlening Gemeenten, de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Directeuren Publieksdienstverlening, de gemeente Rotterdam, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het programma Nederland Open in Verbinding en de adviesbureaus M&I/Partners en HowAboutYou. Met gebruik van nieuwe media, plaats- en tijdonafhankelijk,hebben al deze partijen samen de inhoud neergezet.