Brief inzake ontwikkelingen Wet WOZ

De staatssecretaris van Financiën stuurt, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), een brief naar Tweede Kamer inzake enkele ontwikkelingen op het terrein van de Wet WOZ.