Minister Kamp wil SER-advies over langetermijndraagvlak cao-stelsel

Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Sociaal-Economische Raad (SER) advies vragen over het draagvlak voor het cao-stelsel. Cao-afspraken gelden doorgaans voor alle werknemers, de minister vindt het daarom belangrijk dat de partijen die cao-afspraken maken voldoende steun hebben. Dit schrijft minister Kamp vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Vakbonden experimenteren nu al met het raadplegen van niet-leden. Zij maken ook gebruik van sociale media om te onderzoeken of niet aangesloten werknemers de cao-afspraken steunen. Op die manier trachten zij een breder draagvlak te krijgen van werknemers. De minister is bereid nieuwe initiatieven van werkgevers en werknemersorganisaties te ondersteunen.

Volgens Kamp blijkt uit onderzoek dat het huidige cao-stelsel voldoende draagvlak heeft. Dat draagvlak moet voor de (middel)lange termijn verder worden versterkt, mede in het licht van een dalend en vergrijzend ledenbestand van de vakbeweging. De minister gaat de SER - adviesorgaan van het kabinet met werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen – vragen of de huidige initiatieven van partijen voldoende zijn om steun voor het cao-stelsel op (middel)lange termijn te behouden. In het licht van maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, decentralisering in de arbeidsvoorwaardenvorming en flexibilisering op de arbeidsmarkt, is dat nodig.

Advies Stichting van de Arbeid over meer flexibiliteit en maatwerk
De minister wil daarnaast dat er meer flexibiliteit en maatwerk komt bij arbeidsvoorwaarden. Daarom heeft hij de Stichting van de Arbeid gevraagd hoe dit beter mogelijk gemaakt kan worden voor partijen die willen afwijken van de algemene cao-afspraken in een sector. Kamp wil nadere voorwaarden voor deze zogenoemde dispensatiemogelijkheid in juni definitief vaststellen. Hij vindt het een goede zaak dat werkgevers en werknemers cao-afspraken maken. Die dragen bij aan een positieve sociaaleconomische ontwikkeling. Daarnaast voorkomen ze dat werkgevers en werknemers individueel afspraken met elkaar moeten maken. Die centrale afspraken moeten echter wel voldoende flexibiliteit bieden.

Op dit moment bieden cao’s al veel mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit. Zo zijn er nu al cao-bepalingen die een onderneming zelf concreet kan invullen. Voorbeelden daarvan zijn de ‘cao à-la-carte’ en de budget-keuzeregelingen’ die steeds vaker voorkomen. Dit soort maatwerk vergroot niet alleen het draagvlak voor de cao, maar draagt ook bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt. Minister Kamp stelt in aanvulling daarop voor dat cao-partijen helder maken onder welke omstandigheden het mogelijk is om in een sector een aparte cao af te sluiten.