Wob-verzoek over juridisch adviesrapport van een derde partij

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is op 12 juni 2012 een verzoek ingediend in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft een adviesrapport dat door een advocatenkantoor is uitgebracht aan een derde naar aanleiding van door die derde ingewonnen juridisch advies over een mogelijke inbreuk op eigendomsrechten. Dit rapport berustte bij het ministerie van BZK omdat het door de derde partij aan het ministerie was toegezonden. Het adviesrapport wordt - na het volgen van de zienswijzeprocedure - openbaar gemaakt met uitzondering van (voor)namen en directe contactgegevens.