Schippers wil af van beperking voor beroepsverbod medische beroepsbeoefenaren

Minister Edith Schippers (VWS) wil af van de beperking dat een beroepsverbod alleen opgelegd kan worden wanneer een delict begaan is in de beroepsuitoefening. Nu is het nog zo dat de strafrechter alleen bij een beperkt aantal in het wetboek van strafrecht aangegeven delicten - waaronder levens- en zedendelicten en zwaar lichamelijk letsel door schuld - begaan in de beroepsuitoefening, een beroepsbeoefenaar een beroepsverbod kan opleggen.

Met het oog op de patient kan de beperking dat de delicten moeten zijn begaan in de beroepsuitoefening, volgens Schippers als knellend worden ervaren. Schippers treedt met haar collega Opstelten van Veiligheid en Justitie in overleg hoe deze beperking kan worden weggenomen.

Schippers stelt dit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In deze brief zet zij uiteen hoe het tuchtrecht werkt en gaat zij ook nader in op de zaak-Jansen Steur. Zij benadrukt dat haar voorganger deze zaak tot op de bodem heeft laten  uitzoeken.

Naast bovengenoemd voorstel wil Schippers ook verplicht stellen dat zorgaanbieders moeten beschikken over een recente verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor zorgverleners die voor hen werken. Ook wil Schippers een ‘vergewisplicht’ voor zorgaanbieders als het gaat om het functioneren van deze zorgverleners in het verleden.

Als het gaat om de voortgang van een Europese zwarte lijst, waartoe zij ruim anderhalf jaar geleden het initiatief heeft genomen, stelt Schippers dat zij in Brussel twee sporen bewandelt. Het ene spoor is dat er in EU-verband in ieder geval zo snel mogelijk voor wordt gezorgd dat bevoegde autoriteiten elkaar actief informeren over de beroepsbeperkingen. Het andere spoor is dat met een aantal landen (Zweden, Denemarken, Engeland, Vlaanderen), die op nationaal niveau vergelijkbare mogelijkheden als Nederland (willen) hebben, bekeken wordt of zo spoedig mogelijk gegevens over  bevoegdheidsbeperkingen actief worden uitgewisseld. Daarnaast wordt  bezien of het mogelijk te maken is  dat de registers van de betrokken landen rechtstreeks kunnen worden geraadpleegd.

De Duitse federale overheid heeft inmiddels toegezegd dat zij binnenkort met Nederland en Duitse deelstaten overlegt over uitwisseling van gegevens. In Duitsland is een en ander op deelstaatniveau geregeld. Ook kent Duitsland veel strengere privacy-regels.