Aanbiedingsbrief memorie van antwoord bij de wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg

Brief van staatssecretaris Van Rijn (VWS) aan de Tweede Kamer bij de memorie van antwoord bij de wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een grondslag voor het nemen van beperkende maatregelen of controlemaatregelen jegens een jeugdige in de gesloten jeugdzorg tijdens vervoer van de jeugdige en tijdens het verblijf van de jeugdige in het gerechtsgebouw (kamerstukken 33 494).