Wetsvoorstel professioneel werken in de jeugdzorg vastgesteld

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel professionalisering in de jeugdzorg. Met dit wetsvoorstel wordt werken in de jeugdzorg kwalitatief op een hoger niveau gebracht.

De nieuwe wet regelt dat jeugdzorginstellingen verplicht worden om met geregistreerde jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers te werken. Doorlopende bij- en nascholing is een voorwaarde voor jeugdzorgprofessionals om geregistreerd te blijven. Ook verbinden zij zich aan een beroepscode.

Als sluitstuk van de jeugdzorgprofessionalisering komt er tuchtrecht. Beroepsmatig handelen kan daarmee door de eigen beroepsgroep worden getoetst. Cliënten worden met tuchtrechtspraak beter beschermd tegen onprofessioneel handelen. Jeugdzorgprofessionals kunnen leren van complexe zaken. In het uiterste geval kan een professional door het tuchtrechtcollege uit het register worden geschrapt.

Commissie Samson

Ook de Commissie Samson, die onderzoek heeft gedaan naar seksueel misbruik in de jeugdzorg, heeft zich uitgesproken voor registratie van jeugdzorgprofessionals. In het systeem van permanente educatie dat door de professionalisering ontstaat, zal ook het voorkomen, signaleren en stoppen van seksueel misbruik een plaats krijgen.

Oproep voor registratie

Het kabinet roept professionals in de jeugdzorg op zich nu al te registreren zodat op tijd aan de verplichting om geregistreerde professionals in te zetten, kan worden voldaan. Daarvoor loopt ook de campagne ‘Laat zien wat je waard bent’.