Conceptrapportage Ecorys

Minister van Financiën Dijsselbloem laat de Tweede Kamer weten dat het rapport van Ecorys over de vermeende gevolgen van het wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) op de investeringsprogramma’s van een aantal provincies zich nog in een conceptfase bevindt en dat hij daarom nog geen appreciatie van het rapport kan geven. Wel merkt de minister op dat het wetsvoorstel gebaseerd is op een macronorm (voor alle decentrale overheden samen) en dat geplande investeringen niet in de knel komen. Bovendien blijkt uit de meest recente CPB-ramingen dat de decentrale overheden deze kabinetsperiode ruim binnen de in het financieel akkoord afgesproken norm blijven.