Aanpak verspilling topprioriteit Schippers en Van Rijn

Sinds de lancering op 23 mei zijn er ruim 15000 meldingen binnengekomen bij het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg. De meeste meldingen betreffen de verspilling van geneesmiddelen en verspilling binnen een zorgverleningstraject. Dit schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hierin geven zij een eerste en voorlopige stand van zaken van de meldingen. Voor de bewindslieden van VWS is de aanpak van verspilling in de zorg topprioriteit. Het belang van het tegengaan van verspilling is volgens Schippers en Van Rijn groot, omdat het de betaalbaarheid van de zorg aantast, evenals de solidariteit waar het zorgstelsel op gebaseerd is. Met alle partijen in het zorgveld wordt daarom naar oplossingen gezocht om verspilling in de zorg tegen te gaan.

Bij 80% van de meldingen zijn er ook oplossingen om verspilling tegen te gaan aangedragen. 60% van de melders is vrouw, 40% man; verreweg de grootste groep (55%) zit in de leeftijdscategorie 46-65 jaar. Ruim 40% van de melders is patiënt, een kwart is zorgverlener. Opvallend is dat meldingen over de curatieve sector vooral door patiënten, en meldingen over de langdurige zorg meer door zorgverleners worden gedaan. Om een indruk te krijgen van de aard van meldingen is gewerkt met een steekproef van 10% van de meldingen. In september volgt een uitgebreide en grondige analyse van alle meldingen.

Uit de eerste analyse blijkt dat waar het gaat om de verspilling van genees- en hulpmiddelen veel melders aangeven dat er voor te lange periodes wordt voorgeschreven. Ook wordt gemeld dat de verpakkingen te groot zijn of dat een nieuw hulpmiddel wordt voorgeschreven terwijl het oude nog goed is. Melders zien onder andere hergebruik en betere samenwerking tussen voorschrijvers als mogelijke oplossingen. Binnen de curatieve zorg wordt vooral melding gedaan van dubbele of onnodige behandelingen en worden te hoge of onterechte declaraties gesignaleerd. Er wordt ook vaak melding gedaan over verspilling door patiënten zelf, bijvoorbeeld door ‘niet op komen te dagen bij een afspraak’ of ‘te makkelijk gebruik te maken van de huisartsenpost of de spoedeisende hulp.’ 

Binnen de langdurige zorg kunnen de meeste meldingen ingedeeld worden in drie thema’s: het persoongebonden budget (pgb), indicatiestelling en teveel papierwerk door regels en protocollen. Een kwart van de meldingen over de langdurige zorg gaat over de pgb’s. Melders signaleren fraude, waarvoor betere controle als oplossing wordt aangedragen. Ook geven zij aan  dat het betalen van de mantelzorger uit het pgb verspilling oplevert. Over indicatiestelling wordt gemeld dat er steeds opnieuw indicaties moeten worden aangevraagd. Om verspilling door teveel papierwerk en administratie tegen te gaan worden oplossingsrichtingen genoemd die variëren van minder bureaucratie en minder regels tot de oproep om meer regie te geven aan de organisatie, de verpleegkundigen en de cliënt.

Achter het Meldpunt van Schippers en Van Rijn ligt een samenwerkingsverband van veldpartijen uit de zorg: patiëntenorganisaties, mantelzorgers, artsen, apothekers, verpleegkundigen, andere zorgverleners, zorgverzekeraars, werkgevers en producenten. In verschillende themagroepen (genees- en hulpmiddelen, langdurige zorg en curatieve zorg) worden oplossingen aangedragen en worden er acties ondernomen en uitgebreid om verspilling tegen te gaan.

Het Landelijk Meldpunt Verspilling in de Zorg is te vinden op www.verspillingindezorg.nl