Concept wetsvoorstel Wmo

In de visiebrief Hervorming langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg uiteengezet. In de brief is aangekondigd dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 een brede verantwoordelijkheid krijgen voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Van gemeenten wordt verwacht dat zij maatwerk bieden in de ondersteuning van mensen met een beperking in hun participatie in de samenleving en hen ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.Om dit te realiseren, zal de huidige Wmo herijkt worden. De Tweede Kamer zal later dit jaar een integraal herzien wetsvoorstel ontvangen.

De afgelopen maanden heeft de voorbereiding van dit wetsvoorstel ‘Wmo 2015’ plaatsgevonden. Voor een breed draagvalk en goede input zijn verschillende cliëntenorganisaties, aanbieders van zorg en welzijn, gemeenten en betrokken uitvoeringsorganisaties geconsulteerd.

Inmiddels is deze consultatiefase afgerond en is het concept wetsvoorstel, na aanpassing op basis van de inbreng van genoemde partijen, aangeboden aan de Raad van State voor advies. Tot het moment van aanbieding aan de Tweede Kamer is deze definitieve versie van het wetsvoorstel niet openbaar.

Om ook anderen de gelegenheid te bieden kennis te nemen van het concept wetsvoorstel Wmo 2015 treft u op deze pagina de betreffende concept wetteksten aan. Het betreft hierbij de concept wettekst en toelichting die op 16 augustus ter informatie aan de geconsulteerde partijen zijn toegezonden.