Provinciaal verslag artikel 12-aanvraag gemeente Vlissingen 2017

Brief en verslag van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) over de financiële positie van de gemeente Vlissingen. De stukken ondersteunen een artikel 12-aanvraag voor het begrotingsjaar 2017. Dit is een aanvraag voor extra geld uit het gemeentefonds als een gemeente langere tijd grote financiële tekorten op de begroting heeft.