Rapport Quick scan programma onderwijs aan Asielzoekers

Binnen het ministerie van OCW wil men graag leren van ervaringen die worden opgedaan in het werken met programma’s. Daarom heeft de SG OCW aan de ADR gevraagd middels een quick scan te bekijken wat men uit het programma ‘Onderwijs aan Asielzoekers’ kan leren als het gaat om slagvaardig en beheerst handelen. Dit programma leidde tot goede resultaten: leerplichtige kinderen kregen snel onderwijs en de bekostigingssystematiek is flexibeler ingericht, zodat het in de toekomst is ingesteld op fluctuerende instroom van asielzoekers. Ook de overdracht van werkzaamheden aan de lijn na afloop van het programma verliep goed. Als verbeterpunt benoemt de quick scan dat voor dergelijke politiek-bestuurlijk complexe programma’s extra aandacht voor de interne organisatie van belang is.