Regeling fosfaatreductieplan 2017

Met deze regeling wordt uitvoering gegeven aan het Maatregelenpakket fosfaatreductie 2017. De maatregelen hebben tot doel de fosfaatproductie in Nederland voor het einde van 2017 terug te brengen onder het geldende plafond. Dit is noodzakelijk omdat het plafond in 2015 en vrijwel zeker ook in 2016 is overschreden. Deze overschrijding kan leiden tot het verlies van de derogatie op basis waarvan Nederland veel meer dierlijke mest mag gebruiken dan is toegestaan volgens de nitraatrichtlijn. Het verlies van deze uitzonderingspositie zou grote financiële gevolgen hebben voor de Nederlandse veehouderij.