EIB Enegiebesparing in de utiliteitsbouw

Deze rapportage bevat de uitkomsten van een inventariserende studie naar aangrijpingspunten voor meer afstemming tussen energiebesparingsregels van het Rijk voor utiliteitsgebouwen. De huidige regelgeving sluit qua eisenniveau, systematiek, terminologie, instrumentele uitwerking en toedeling van het bevoegd gezag niet altijd goed op elkaar aan. De ministeries van BZK, IenM en EZ zullen de aangrijpingspunten verder uitwerken en waar mogelijk oplossingen voorstellen om te komen tot zoveel mogelijk afstemming van de regels.