Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluid milieubeheer en het Besluit geluidhinder

De voorgestelde wijzigingen houden verband met aanpassingen aan het doelmatigheidscriterium en enkele kleine wijzigingen.