Beantwoording vragen Wetgevingsoverleg Wonen en Rijksdienst en Wetgevingsoverleg BZK

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief waarin hij nader ingaat op een aantal vragen naar aanleiding van het Wetgevingsoverleg (WGO) jaarverantwoording 2016 Wonen en Rijksdienst van 14 juni jl en Binnenlandse Zaken van 21 juni 2017.