Akkoord op Van Werk naar Werk (VNNW) binnen de rijksoverheid

Vandaag hebben minister Plasterk (BZK) en de vakbonden in de rijkssector de overeenkomst over VanWerkNaarWerk-beleid en het WW-dossier getekend. Er is daarmee structureel duidelijkheid voor alle medewerkers binnen de sector Rijk bij reorganisaties.

Beeld: Henriëtte Guest

Afgesproken is ook dat  dat de WW qua opbouw en duur wordt gerepareerd en op maximaal 38 maanden uitkomt. De bovenwettelijke WW-regeling wordt versoberd zodra de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht wordt  voor rijksambtenaren. Het is een samenhangend en evenwichtig pakket geworden waar de leden van de vakbonden mee hebben ingestemd. FNV Overheid, Ambtenarencentrum, CNV Overheid en CMHF zijn, net als minister Plasterk, tevreden dat ze na intensieve onderhandelingen tot deze overeenkomst zijn gekomen.

Belangrijke nieuwe elementen in de afspraken voor Van Werk naar Werk zijn:

  • Het VWNW-beleid is nu structureel vastgelegd.
  • Bij het vaststellen van overtolligheid zullen vanaf 1 januari 2020 de medewerkers die recht hebben op een AOW-uitkering als eerste moeten vertrekken.
  • Het plafond in de stimuleringspremie wordt verhoogd tot het plafondbedrag van de transitievergoeding (momenteel € 77.000) en ieder jaar geïndexeerd.
  • Er komt een rijksbrede pilot, waarbij een remplaçantenmakelaar medewerkers gaat helpen als zij plaats willen maken voor iemand die overtollig is geworden.

De belangrijkste afspraken over de  de WW zijn :

  • De WW en bovenwettelijke WW worden vervangen door een driejarige uitkering en een transitievergoeding.
  • Voor ieder gewerkt jaar wordt een maand uitkering opgebouwd met een maximum van 38 maanden (waarvan 24 maanden WW en 14 maanden bovenwettelijke aanvulling).
  • Voor de medewerker die meer dan 10 jaar bij het Rijk heeft gewerkt en nog maximaal 8 jaar heeft tot aan de AOW-leeftijd wordt de duur van de uitkering verlengd tot aan de AOW-leeftijd.
  • De uitkering bedraagt in de eerste twee maanden 75% en daarna 70% van het laatstverdiende salaris.
  • De transitievergoeding wordt uitgekeerd bij ontslag. Deze bedraagt maximaal momenteel € 77.000.

De aanpassing van de bovenwettelijke WW gaat in op het moment dat de transitievergoeding van toepassing wordt op het rijkspersoneel (voorzien op 1 januari 2020).